Templomunk bemutatása
Ha a képekre klikkel,
kinagyíthatja azokat!

LETÖLTÉS:
Templomunk belülről...

A

Nota Bene!

Figyelem!

Védett Anyag! 

Felhasználása,

bármely más

kiadványban

való közlése

T I L O S !

Szerzői jogot

sért!

A főhajó

      Templomunkat jász őseink katedrális méretűre építették. Teljes hossza 58,76 m. A toronykereszt magassága pedig 51.71 méter. Templomunkba kb. 7000 ember fért be, amikor már gombostűt sem lehetett leejteni. Akkor még a szentmisét a szentélyben,  a régi főoltárnál,  háttal végezték. A templom hatalmas összegből, 70.000.- arany Forintból épült, melyből 60 ezer kölcsön volt. Ez mai áron kb. 800 millió - 1milliárd Ft-ot jelent. A templom felszerelése, újabb tízezrekbe, vagyis a mai áron számolva újabb százmilliókba került. Egymillió kétszázezer téglából épült és a nagy távolságokat precíz ácsmunkával és nagy szakmai tudással hidalták át. Jellemző  pl. a templom stabilitására, hogy amikor a második világháború idején az oroszok Alsólajos felől belőttek egy aknát a templomba és az akkora lyukat ütött templomunk falán, hogy egy lovaskocsi is kényelmesen ki-be járhatott volna rajta, sőt az akna föl is robbant, mégis a templom a lyukat kivéve teljesen épp és stabil maradt. A templom világos és barátságos képét elsősorban hatalmas ablakainak köszönheti, melyeket bizony többször is át kellett üvegezni a templom fennállása óta épp az imént említett belövés miatt is.
      Minden építészeti stílusnak meg van a maga szépsége. Mi az eklektikában is látjuk, hogy milyen szépet tudott létrehozni, a sok stílus keverésével, ugyanakkor mindezt úgy tudta ötvözni, hogy egyedit és felemelőt alkotott.

Szent Rita szobra

      A kórus alatt, a templom Kecskemét felőli oldalán a gyóntatószék mellett a szentéletű édesanyának a szobra található, aki férje és gyermekei  halála után szerzetbe vonult. Sárik Istvánné, Margit néni egy lajosmizsei egyszerű lelkű asszony készítette, aki nem végzett semmilyen művészi iskolát, Isten adta neki a tehetségét, a művészi képességet. Casciai St. Rita 1381-ben született az Appeninek vidékén a casciai Roccaporenában. Apácának készült, ám 12  évesen szegénységük miatt férjhez kényszerült egy brutális és gonosz férfihoz. Szülei korán  meghaltak, férjét meggyilkolták, fiai betegségben hunytak el. Özvegysége miatt háromszor is elutasították, végül sikerült beszöknie és végleg kikönyörögnie, hogy ott maradhasson. Sokat betegeskedett, hősiesen tűrt és imádkozott. S bár míg élt, testén bűzös és fekélyes sebek voltak, ma mintha aludna, teljesen ép a teste. Ő a kétségbeesett helyzetbekerültek védőszentje. Hozzá imádkoznak és oltalmát kérik, a meddőségben szenvedők és a házassági gondokkal küszködők is. Ünnepén rózsákat szoktak áldani. 1447-ben halt meg.Szent Rita ünnepe május 22-én van.

Pieta

      Szent Rita szobra mellett a templom jobb hátsó sarkának mélyedésében a halott fiát kezében tartó fájdalmas Szűzanyának tiroli faragású szobra található. (Pieta). A  Pieta  ábrázolása kedvenc téma volt a művészeknek, de a hívek is gondjaik közepette, szívesen álltak meg a szenvedő gyászoló Szűzanya szobra előtt. Templomunkban is ez az egyik leglátogatottabb hely, ahonnan sok-sok imádság száll a hívek ajkáról az ég felé. Máriának, amikor gyermek Jézus-fiát a templomban bemutatta, az agg Simeon megjövendölte, hogy szívét a fájdalom hét tőre fogja átjárni. A hét tőr, a hét fájdalom: 

1.) Az angyali üdvözlet után
          kételkedtek benne.
2.) Jézussal  Egyiptomba menekült.
3.) 12 éves fiát 3 napig kereste.
4.) A keresztúton látta szenv. Fiát.
5.) A kereszten látta Fia halálát.
6.) Ölébe vette halott Szent Fiát.
7.) Fájdalommal eltem. Szent Fiát.
A koronázási palést képe

      A kórus alatt a Pieta fölött került 23 karátos aranylapok felhasználásával felfestésre a koronázási palást, melyből a Nemzeti Múzeumban őrzött eredeti példányon kívül van egy textil másolat Pannonhalmán a kolostorban, melyet Mária Terézia ajándékozott a rendnek, sajnos igen rossz állapotban. A Lajosmizsén található változat igaz festett, ugyanakkor kiegészített és tökéletes minőségű változat.
 

Lisieuxi St. Teréz szobra

      A templom Budapest felőli oldalán a hátsó falmélyedésben St.Teréznek az alázatos és imádságos lelkű apácának, ugyancsak Sárik Istvánné által készített gipszszobra található. A gyermek Jézusról nevezett  kis szent Teréz 1873-ban született. Fiatal  kora miatt  XIII. Leó pápa elé borult, hogy beléphessen a Kármelita rendbe. Áldozatosan ápolta beteg rendtársait, miközben ő maga  is beteg volt és szenvedett. Elmélkedéseit leírta, s azok a kolostorok kötelező olvasmányai lettek. Ő lett a missziók védőszentje, a virágkertészek és virágárúsok patrónusa. Lábai előtt virágszőnyeggel, kezeiben rózsacsokorral szokták ábrázolni. 1897-ben halt meg mindössze 24 évesen mégis teljes életpályát futott be.
 

Történelmi Magyarország
tértépe

      Szent Teréz szobra fölé került felfestésre a történelmi  Magyarország térképe, benne megjelölve a megcsonkított Haza határvonala örök mementóként.
 

Töviskoronás Krisztus szobra

      A templom Budapest felőli hátsó sarkában találjuk a megostorozás oszlopához odaláncolt szenvedő, Krisztus szobrát, töviskoronával a fején. A szobor tiroli fafaragás. Bár a töviskoronás Krisztus ábrázolása igen gyakori, de az oszlophoz odaláncolt Jézus ábrázolása már olyan ritka szoborban, hogy szinte egyedinek tekinthető. Pilátus rámérette Jézusra az egy híján negyven ostorcsapást. Tapasztalatból tudta, hogy a vér látványa sajnálatot kelt és abban reménykedett, hogy ezzel megelégszik majd a tömeg. Sajnos azonban az írástudók és a főpapok által fölbiztatott tömeg mégis Jézus keresztrefeszítését követelte. Pilátus segíteni akarása így Jézusnak újabb emberfeletti szenvedést és nagy vérveszteséget okozott. A turini lepel megőrizte Jézus hátának nyomatát és sejteti azt a borzasztó kínt, amit Üdvözítőnk értünk, bűneink megváltásáért elszenvedett.
 

A KIRÁLYDOMB

      A kórus alatt került elhelyzésre a királydomb, melyben a 72 vármegye földjéből őrzünk ereklyeként kis mennyiséget. A Bóta István műasztalos által diófából készült mestermívű tárolóban a vármegyék címerei alatt őrizzük a lajosmizsei hívek által meghozott föld-ereklyéket. A királydomb tetején Raffay Béla szobrászművész lovagló királyszobra láthaható a magyar és az Árpádok zászlaja alatt.
 


Páduai Szent Antal szobra és oltára

      Bal oldalon a fal mellett a kórus vonala előtt Szent Antalnak, a szegények védőszentjének szobra látható, aki korának kiváló tudósa volt. Nevéhez számtalan nagy csoda fűződik. A hívek általában "üzleti ügyeket" kötnek Szent Antallal elveszett tárgyaik megtalálása vagy más ügyeik szerencsés elintéződése miatt. Ennek valós alapja az, hogy Szent Antal életében nagyon szerette, pártfogolta a szegényeket és minden módon megpróbált segíteni rajtuk. Mivel pedig a templomok a hívek által a Szent Antal perselybe tett adományokat a rászoruló jó emberek megsegítésére szokták fordítani, ezért Szent Antal ma is valóban segít a hozzá  fordulókon, hogy az általuk  perselybe tett adományokkal  most  is segíteni tudjon a rászorulókon.
 

Nepomuki Szent János szobra és oltára

      Jobbról a kórus vonala előtt Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok áldozatának szobra látható. Kezének ujját az ajkához emeli a titoktartásra figyelmeztetve. A katolikus pap ugyanis még élete árán sem fedheti fel, hogy ki milyen bűnt gyónt meg neki. Nepomuki Szent Jánost a cseh király végeztette ki azért, mert nem árulta el a királynak, hogy felesége  milyen bűnöket gyónt meg neki. Miután kínvallatás alatt sem árulta el a titkot, megnyomorított testét félholtan a Morva folyó hídjáról az áramló vízbe vetették. A szobor egy gyönyörű Szent László király korabeli oltár-utánzaton kapott helyet, mely igen sérült állapotban volt mielőtt Bóta István műasztalos és Gattyán Mihály festő- aranyozó restaurátor újjá varázsolták. A másolatot kb. 1840-ben készítették.
 

Szentelési keresztek a templom falán

      Templomunkban, -többnyire az oszlopokon- aranyozott, díszes, felfestett keresztek jelzik azon helyeket, ahol a szentelő püspök, JUNG JÁNOS váci segédpüspök úr 1896. augusztus 25-én, a 12 apostol emlékére templomunk falát, 12 helyen megkente a szent krizma olajával. Alattuk a halvány fényű kis grimmlámpa keresztek a hála lángjai a jász ősök emlékére, akik templomunkat, hatalmas áldozatot hozva felépíttették. Templomunk építésénél is beigazolódtak a költő szavai:  "...csak akkor születtek  nagy dolgok, amikor bátrak voltak, akik mertek!..."
 

Hálatáblák a falakon

      A hátsó szobrok mellett a falakra helyezett márványtáblákat több mint 100 esztendő alatt a lajosmizsei hívek készíttették hálából imáik meghallgatása emlékére.  A  legtöbb  márvány hálatáblán a Szűzanyának, Szent Antalnak és Szent Ritának köszönik meg az ima meghallgatásokat azok készíttetői, de Szent Józsefnek is készült kőbe vésett köszönet. A szobrok körül madzagra felakasztott össze-vissza lógó táblákat templomunk mostani felújításakor rögzítettük fel a falra, hogy a szemnek ízléses és szép legyen.
 

Az oltárok gyertyatartói

      Külön kiemelhetők az oltárokon található gyönyörű rézgyertyatartók, melyek a padláson, koszosan, félredobva vártak jobb sorsukra és most valamennyi oltár ékeként megtisztítva, felújítva ragyognak  és  csakúgy  mint a templom többi értékes dolga, egyenként be vannak kötve a riasztórendszerbe. Eredeti funkciójukat a kor elektromos kihívásainak  megfelelően,  ízlésesen, szinte észrevehetetlenül átalakítva látják el. Épp az eklektika nagyon szerette a díszes gyertyatartókat melyeket azután papumdekliből  készült álgyertyaként villamosítottak és lassan ízléstelenné tették. A mostani változat ízléses és a célnak is megfelelő.
 

Templomunk stációs képei

      Sikerült visszavásárolni a templom régi stációs képeit, Jézus keresztútját ábrázoló festményeit, amelyeket Somos Éva restaurátor állított helyre, így ismét visszakerülhettek régi helyükre. A képek 1800  táján a Német Alföldön készültek, nagyon szépek, kifejezőek és értékesek. Érdemes felfigyelni a keresztrefeszítés stációjára (XII) aholis a kereszt felirata nem a megszokott INRI hanem kiírva annak teljes szövege:

IESUS NAZARENUS REX IUDEORUM
(Názáreti Jézus a zsidók királya).

A restaurált, igényesen festett képek imádságra és elmélkedésre késztetik a szemlélődőt.
 

Toronygaléria

      A Németh Aurélia által készített bronzírozott terrakotta, műanyag stációs képek a templom kórusfeljárójába kerültek, így a felújított kórusfeljáró is illő hangulatot kelt, mint a templom része. Ezek a képek mintegy húsz esztendeig a templom keresztútját alkották. Kiegészítve ide helyeztük el a szembemiséző oltárról levett, szintén a művésznő által készitett két relieffet is, továbbá a szintén  e sorozatba tartozó oltárkeresztet.
 

A főhajó mennyezetképei

      A főhajó mennyezetén négy nagyobb és nyolc kisebb festmény található. A kisebb festmények a szentségeket ábrázolják. Az Oltáriszentséget két kép, a többit egy-egy. Az első nagy kép a kórus melvédje fölött az Úr Jézust ábrázolja Szent Péter apostollal csónakban. Azt a jelenetet  megörökítve, amikor Péter a csodálatos halfogás után eltakarja arcát.. "Uram menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok". A kép háttere egyedi. A szegedi származású festőművész, Nagy István ezt az evangéliumi jelenetet úgy festette meg, mintha a történet a váci Dunaágban játszódott volna, háttérben a püspökséggel és a székesegyházzal, mivel ez a terület az egyházmegyéink 1992-es átrendezéséig a Váci Püspökséghez tartozott.
      Ezek a festmények az 1963-as festéskor kerültek a templom mennyezetére, sajnos ekkor eltűntették az eredeti képeket. Annyit tudunk, hogy e kép helyén az angyalos címer volt, s mivel az akkor nem volt politikus, hogy ott maradjon ezért eltűntették a többi eredeti képpel  együtt. Valószínűnek látszik, hogy azért, mivel az álmenyezet igen megrepedezett és a képeket nem tudták megmenteni. Mi is ebbe a helyzetbe kerültünk volna, ha új anyagok (pl. üvegszálas glett)  nem  áltak  volna  a rendelkezésünkre.
      A baloldali  kis  kép a papszentelést, a jobb oldali pedig a házasság szentségének felvételét jeleníti meg.
 


 

Jézus olajfákhegyi imája

      A második nagyobb festmény Jézus olajfákhegyi imáját ábrázolja a getszemáni kertben. Ott mondotta Jézus, "Atyám, ha lehetséges vedd el tőlem a szenvedések kelyhét de mindazon által ne az én akaratom legyen hanem a Tiéd". Jézus előre ment imádkozni és arra kérte tanítványait, hogy imádkozzanak és virrasszanak vele, ám azokat elnyomta az álom. Jézus feddőleg mondta nekik, "Hát egy óra hosszat sem tudtok virrasztani velem...?"
      Bal oldalon a bűnbocsánat szentségére, jobbról pedig a betegek szentségére emlékeztet a két kisebb kép.


 

Engedjétek hozzám a gyermekeket

      A harmadik nagy festmény Jézust, a gyermekek barátját ábrázolja, aki azt mondta, "Engedjétek hozzám a gyermekeket, hiszen ilyeneké a mennyek országa". Arra is figyelmeztetett bennünket, ha nem leszünk olyan tiszta lelkűek mint a gyermekek akkor nem juthatunk be a mennyek országába".
      Balról a keresztség, jobbról pedig a bérmálás szentségét  jelenítik meg a kisebb képek.

Hálaadás terményeinkért festmény

      A negyedik nagyobb festmény templomunkat és háttérben a pusztatemplom romját ábrázolja a mizsei pusztával és két tájkép jellegű házzal. A hívek terményeiket hozzák az oltárhoz ahol maga Jézus fogadja őket. Megköszönik és kérik Isten áldását életükre, munkájukra. Lajosmizsén mintegy hatvan esztendeje apáról fiúra szóló hagyományként minden évben szeptember harmadik vasárnapjára csodálatosan  feldíszítik templomunkat terményeikkel a hívek és hálaadó ünnepet  tartanak. Az ünnepet lezáró körmeneten terményekkel együtt vonulva vesznek részt az Oltáriszentségi Jézust kísérve. Ez a nap a gyermekek ünnepe is hiszen a gyermekek nem csak a díszítésben vesznek részt, hanem az ünnepi díszek és termények körmenetében is fontos szerepük van. Honlapunk kedves látogatóit is szeretettel hívjuk és várjuk szeptember harmadik vasárnapjára a terményhálaadás szent ünnepére, mely Paskai László bíboros úr szavai szerint, aki l997-ben vezette hálaadásunkat, "méreteit  tekintve egyedülálló  terményhálaadó  ünnepség a világban.       Balra az utolsó vacsora, jobbra az áldoztató pap kisebb festménye az Oltáriszentségre, lelkünk táplálékára emlékeztet. Érdekesség, hogy a képen látható áldozó az akkor fiatalember, Gattyán Mihály restaurálta most nagy szakértelemmel a fali festményeket, és aranyozta az oltárokat.
 


 
 


 
 

A két pápa festménye

      A főhajó és a szentély találkozásánál a római St. Péter Bazilika látható, fölötte Jézus oltalmazó alakja, balra, XXIII. János, jobbra VI. Pál, a II. Vatikáni zsinat pápái. A földgömb az Egyház egész világra szóló küldetésének, a galamb a Szentléleknek a jelképe. A felirat: "Pacem in terris": Isten Lelke adhat igazi békét a világnak. Előttük a templomra és az Anyaszentegyházra utaló mondat: Uram jó nekünk itt lennünk".
 

Jézus színeváltozása festmény

      A szentély mennyezetén Jézus Krisztus színeváltozása látható. Jézus felvitte magával  a Táborhegyre három apostolát Pétert, Jakabot és Jánost, ott színében elváltozott előttük és két megdicsőült  ószövetségi  szent, Mózes és Illés társaságában, a majdan Jeruzsálemben bekövetkezendő szenvedéséről és haláláról beszéltek egymás között. A jelenés alatt ruhája olyan hófehéren ragyogott, Szentírás leírása szerint hogy semmiféle kelmefestő nem volna képes fehérebbet festeni.
 

Dr.Dankó László érsek címere

      A szineváltozás festménytől balra a szentély bal oldalfalán van néhai Dr. Dankó László Kalocsa-Kecskeméti érsek címere, benne a jelmondata: Redemptor hominis, Jézus az emberiség megváltója. Dankó érsek úr 1987-1999 között volt egyházmegyénk főpásztora. Hosszas szenvedéssel járó betegségét a jövő papságáért és híveiért ajánlotta föl. Címerében a szarvas, utal Érsek Atya szarvasi származására.
 

II.János Pál pápa címere

      Jobbról II. János Pál pápa címere látható, Totus tuus felirattal, ami azt jelenti hogy teljesen a tiéd, vagyis minden képességét Isten szolgálatának akarja szentelni.

AAAAA

A tiarát, a pápai hármas koronát régen a pápák koronázásakor használták, de VI. Pál pápa elárvereztette és árát Afrika éhezői között szétosztatta. II.János Pál pápa címerében az "M" betű a Szűzanyára utal, akit a lengyel nép is különös pártfogójaként tisztel. Karol Vojtila lengyel szíve pápaként is megőrizte a czestochocwai Szűzanya szeretetét. Az ellene elkövetett merényletből való felgyógyulása után, első útja Fatimába, vezetett a Szűzanya kegyhelyére, ahová mint zarándok  érkezett és a testéből kioperált pisztoly golyót a fatimai Szűzanya szobránál helyezte el.

      Fiatal korában, Rómában tanuló kispapként, amikor elzarándokolt Pio atyához a XX. század szentéletű nagy látnokához, az előre megjövendölte
neki, hogy pápa lesz.

      A fatimai jövendölések között pediga pápa meglövetését említik.

      S a jövendölés beteljesedett: a rövid életű pápát követő pápának a saját vére festette vörösre reverendáját. I. János Pál pápa egy hónappal megválasztása  után  elhunyt.  Őt követte Szent Péter székében a lengyel pápa, II. János Pál.
      A mindenkori  római pápa Jézus földi helytartója. Imádságos szeretettel és tisztelettel gondolunk a mindenkori szentatyára.
 A templom főoltára

      A szentélyben a régi főoltár, gyönyörű tiroli famunka, amelyet 1915-ben készítettek. Legfölül a Mennyei Atya, kezében földgömböt tartó, erőt sugárzó alakja látható, alatta a Wolff Károly által 1915-ben festett főoltárkép, Szent Lajos francia királyt, templomunk védőszentjét ábrázolja. Az a különös eset történt, hogy itt a Lajosmizse névhez kerestek védőszentet s nem fordítva, nem egy szentről nevezték el a települést. Szent Lajos a lovagias, tiszta életű király aki uralkodóknak és egyszerű embereknek  egyaránt az eszménykép volt múltban és lehet a jelenben is egyaránt. A II. világháború után szakszerűtlenül javítgatott képet 2000-ben Somos Éva restaurátor-festő állította vissza eredeti pompájába.
      A szent király  magánemberként olyan szigorú következetességgel alkalmazkodott hite előírásaihoz, mintha egy szerzetes lett volna. Naponta 120 szegényt látott vendégül asztalánál, a kenyeret saját kezével szegve meg nekik. Kétszer ment el a Szentföldet felszabadítani, keresztes hadjáratban. Itt egy kitört pestis  járványt elkapva halt meg, mivel beteg katonáit ő maga ápolta. VIII. Bonifác pápa már 1297-ben alig 30 évvel halála után szentté avatta, ami az akkori  időkben szinte példa nélkül állt.


 

A főoltár Mária szobra

      Májusban és Októberben a főoltárkép besüllyed az oltárba,  hiszen az évnek ez a két hónapja Mária-hónap, melyet a katolikus világ a Szűzanya tiszteletének szentel. Május minden napján litániát tartunk, októberben pedig rózsafüzért végzünk. Ezért e két hónapban a főoltáron az erre utaló díszítés jelenik meg a gyönyörű szoborral, amely a Szűzanyát a Jelenések könyvében leírt módon ábrázolja: "lába alatt a Föld, fején 12 csillagból korona és lábai alá vetve a Sátánt jelképező kígyót tiporja". Ma is kevesen tudják, pedig lassan Uniós tag lesz Magyarország is, hogy az Európai Unió zászlajának 12 csillagja is a Boldogságos Szűz Máriára utal a János apostoli látomás alapján.


 

A nagyböjti kép

      A nagyböjti időben pedig az oltárra egy a szent keresztre felfeszített Jézus Krisztust ábrázoló XIX. században készült nagyböjti oltárlepel kerül kifeszítésre, mely a híveket megváltásunkra, a bűnbánatra emlékezteti és arra, ahogyan a pap Hamvazószerdán a hívek homlokát a bűnbánat jeléül hamuval megjelöli: "Ember emlékezz, hogy porból vagy és porrá leszel".
 

Feltöltés
alatt
Szent Erzsébet szobra

      Az oltár két oldalán magyar szentek: bal oldalt Árpádházi Szt. Erzsébet, a szegények ápolója. Szent  Erzsébet hermelin  palástján  fejedelmi  az aranydíszítés. Szent Erzsébet a világban a legismertebb magyar. Férje és annak  családja ellenezte Erzsébet jótékonykodását. Ünnepén ezért hagyományosan arany rózsa díjat szokás adni, mivel egy alkalommal amikor Erzsébet a szegényeinek kenyeret vitt a kötényében, férje felelősségre vonta. Erzsébet szétnyitva kötényét a kenyér helyett rózsák voltak benne. Férje halála után megalázták és egy várat adtak neki. Erzsébet kórházat rendezett be benne szegényeinek, ahol ő maga ápolta őket.

Szent István király szobra

      A Főoltár jobb oldalán Szent István király szobra található. A szobrok míves munkák a pécsi Zsolnay gyár XVIII. század végén készült csodálatos majolikái. István királyon a koronázási palást teljes mintázatával és felirataival látható. A szobrok 23 karátos aranyfüst lemezzel vannak restaurálva, s eredeti szépségükben helyre állítva pompáznak.

Jákob áldozatának faragványa

      Lejjebb 2 áldozatbemutatás, faragványa látható a főoltáron. Az oltárlappal egy vonalban balra Jákob áldozata látható, aki oltárt épített azon a helyen, ahol az Isten megszólította őt. Egy létrát látott, amely a földtől az égig ért és ott megérezte Isten jelenlétét.


 

Melkizedek áldozatának faragványa

      Az oltárlap jobb oldalán Melkizedek pogány főpap áldozata látható. Melkizedekkel meg akarta átkoztatni Isten népét királya, ő azonban látomást látott és átok helyett áldást mondott az isteni sugallat hatása alatt. Melkizedek áldozata előképe Jézus áldozatának.

Az Utolsó vacsora,
a fiókáit saját testével tápláló pelikán
és a húsvéti bárány faragványa

      Az oltárlap alatt újabb 3 gyönyörű faragott kép. Középen az utolsó vacsora, baloldalt a fiókáit saját testével tápláló pelikán, jobb oldalt pedig a feltámadott  Krisztust  ábrázoló  húsvéti bárány faragványa található.

      A Pelikán Jézus és az Oltáriszentség jelképe, hiszen Jézus is az Oltáriszentségben önmagát adta eledelül.

      Leonardo da Vinci gyönyörű festményének, az Utolsó Vacsorának míves, faragott mása látható az oltárlap alatt középen, mely valóban méltó az áldozati oltárhoz.

      A bárány is szelíden tűri a szenvedést, miként Jézus. Mint a bárány amelyet leölésre vittek. Ezért jelképe a bárány is az érettünk meghalt és feltámadott  Jézus  Urunknak.  A faragványon a feltámadás dicsőségét jelző zászlót tartó bárány a misekönyvre van ráhelyezve. A szentmisében újul meg Jézus keresztáldozata. A könyv 7 pecsétje, a szalagok végén a Jelenések könyvének 7 pecsétjére is figyelmeztet, mely pecséteket majd a Bárány szavára fogja az angyal feltörni Jézus második eljövetelekor, az utolsó ítéletkor.

 

A főoltár
féldombormű
faragott angyalkái

      Az oltár két szélén oldalt, az oltárlap alatt faragott angyalkák találhatók. Ábrázolásuk hagyományos, kezük a mellükön keresztbe van téve. Felhőn állnak, szárnyuk leeresztve.

A főoltár ereklyéi

      Az oltárkő két szent vértanú, St.Placidus és Szent Abundantius ereklyéit tartalmazza. Placidus Messinában kolostort alapított. Több társával  543-ban kegyetlen kínzások közepette szenvedett vértanú halált hitük védelmében. A kolostort pogány kalózok támadták meg, az Oltáriszentséget akarták meggyalázni azt követelték tőlük, hogy adják elő és hittagadásra is rá akarták bírni őket. Először lábuknál fogva kötötték fel őket, majd tüzet gyújtottak alattuk. Ezután a kezüknél fogva kötötték fel  őket, a lábukra nehéz súlyokat raktak, ám mivel így sem tudták sem az Oltáriszentség őrzőhelyének elárulására, sem hitük megtagadására bírni a több mint harminc szerzetest, nyelvüket  kitépték, majd fejüket vették. Ünnepük október 5-én van.

Az oltár melletti barokk angyalkák

      Az oltár mellett a falon két gyönyörű faragott angyal, két kerub vigyázza az oltárszekrényben őrzött legszentebbet, az Oltáriszentségben valóságosan jelen lévő Jézus Krisztust.


 

Fali tablók és örökmécsesek

      A két tabló a szentély két oldalán, térképes megjelöléssel jeleníti meg úgy a városban, mint a tanyavilág földútjainak kereszteződéseinél a lajosmizsei jászok hitét jelző közel ötven szépen rendben tartott útmenti keresztet és szobrot, melyek előtt mindig friss virágot talál a látogató. A szentély két oszlopán az örökmécsesek fénye éjjel-nappal  jelzi Jézus jelenlétét az Oltáriszentségben.

A régi szószék

      A szentély bal oldalán helyeztük el a régi szószéket, rajta Mózes a 10 parancsolat kőtábláival és a másik fafaragás Jézust, az Isten Bárányát ábrázolja. A szószék mennyezetén a galamb a sugarakkal a Szentlélek ábrázolása, jelzi, hogy Isten Lelke dolgozik az  Egyházban,  az Ige hirdetésében. De jelzi azt is, hogy az Egyház legfontosabb küldetése annak a jézusi parancsnak a teljesítése hogy "Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot, az üdvösség jó hírét minden teremtménynek, megkeresztelvén őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében". A szószékben egy gyönyörű tiroli faragású Jézus Szíve szobor található, amelynek tanító, intő alakja jól illik a szószék környezetébe. A szobor több helyen sérült, oda nem illően átalakították, ezért a restauráláskor pótolnunk kellett a szobor jobb kezét és el kellett róla  távolítanunk az utólag ráfabrikált, stílustalan pótlásokat.


 

A főpapi trónus

      A szentélyben jobbra díszes trónus, melyet régen akár a nagy ünnepeken az ide ellátogató Főpásztor,  vagy  a templom főpapjai  használtak, hiszen a templom  plébánosai mindig apátok vagy kanonokok voltak a  mindenkori főpásztor kitűntető jóságából. Helyreállítottuk a három politurozott míves széket is eredeti állapotuknak megfelelően.


 

Emléktábla

      Templomunk teljes belső felújításáról emlék márványtábla található a szentélyben a régi szószék  melletti fal mélyedésében,  mely  tábla megörökíti, hogy a hatalmas felújítás teljes egészében Lajosmizse híveinek adományaiból valósult meg. Nem kaptunk sem egyházi, sem  állami, de még önkormányzati  támogatást hozzá. Segítséget egyedül Istentől várhattunk és Ő velünk volt! Soli Deo Gloria!


 

A szembemiséző oltár keresztje

      A szembemiséző oltár keresztje, Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása. A kereszt fája aranyozva van, a korpusz ezüst, a kereszt hátlapját ékkövek díszítik. Jézus feje fölött a tábla három nyelven, héberül, görögül és latinul van írva.


 

A szembemiséző oltár terítője

      Az oltár üveglapja alatt, 1996-ban, a 100 éves jubileumra Bolvári Andrásné kalocsai népművész által tervezett és készített, csodálatos, hatalmas méretű, varrott  terítő,  látható, amelyet  Rózsafüzér Társulataink adományoztak nagylelkűen templomunk építésének 100 éves jubileumára. Ez a valaha készült legnagyobb kalocsai riseliös terítő.

A dobogó kisharangja

      Az oltár dobogóján található kis harangot Magyarország egyetlen harangöntő családja, a Gombos család adta ajándékba templomunknak. Ők öntötték templomunk legnagyobb harangját is.

 

A szembeoltár fafaragványai

      A szembemiséző oltáron látható Utolsó vacsora faragvány és az ambón található felemelt kezű tanító Krisztus faragvány, Jakab Mihály faragó népművész alkotásai. Az utolsó vacsora faragvány a szentélyben lévő régi főoltár faragott képének másolata, a tanító Krisztus faragványt pedig a szószékben lévő Jézus Szíve szoborról mintázta a faragó népművész.


 

A lourdesi Szűzanya oltára

      Az oltárdobogó mögött, balra a lourdesi Szűzanya oltára, látható. A földgömbön álló Szűzanya a sátánt jelképező kígyón tapos. Az oltáron a kis Mária szobor, melyet terményhálaadáskor a nagyleányok szoktak a  körmeneten a vállukon vinni.
      Az oltárkőben két jámboréletű, szent apácának Szent Benedeiktinek és Szent Klementinnek az ereklyéi vannak. Ők az imádság, és felebaráti szeretetnek a szentjei. Ezen az oltáron szoktuk karácsony előtt az adventi időben elhelyezni a létrás Jézuskát. A létrának éppen annyi foka van, mint ahány napja az adventnek, így a gyerekek a létra fokain számolgatják, hogy hány nap van  még hátra karácsonyig. A létra oldalán lefelé futó zöld ledfénysor villogása pedig már egy kis előzezetes a karácsonyi fényekből.

A torinói Krisztus-lepel az eredetivel 
mindenben egyező másolata

      Az oltár mellett található egy egyedülálló érték. A turini  lepelnek, az úr Jézus Krisztus halotti  leplének Torinóban készült hiteles és hivatalos másolata, amely az eredeti lepel szövésével teljesen megegyező szövésű vászonra, különleges fotoelektrikus eljárással  készült.  A  turini lepel őrizte meg számunkra Jézus Krisztus arcának eredeti  vonásait,  szent  sebeinek helyeit. A tudomány előtt a lepel megmagyarázhatatlan módon három dimenziós, tehát térhatású és negatív, vagyis fordított képet őrzött meg számunkra, amit ma sem tudnának előállítani.  Ha valaki Torinóban jár és meg akarja tekinteni a leplet, ott is egy a miénkkel tökéletesen megegyező másolatot talál, mert másolatunk a torinói püspökség speciális műhelyében készült. Az eredetit különleges módon elzárva őrzik.

A keresztelő kút

      A lepel előtti oldalhajó sarkán látható az eredeti állapotába mívesen visszaállított keresztelő kút. Vörösmárvány alapzaton áll a szépen restaurált felépítmény, rajta a szép faragású Keresztelő Szent János szoborral, melyet Jakab Mihály faragó népművész készített nagy gonddal és szeretettettel. Magát a fa felépítményt vissza kellett vásárolnunk, mivel egy gyüjtőnek eladták, mint értéktelen  kacatot több más egyébként szinte pótolhatatlan kincsünkkel egyetemben.


 

Jézus Szíve oltára

      Jobbról, a vetítő ernyő mögött Jézus Szíve oltára, található. A Jézus Szíve tisztelet a Katolikus Egyházban az Alacoque St. Margitnak látomásban adott jézusi ígéreten alapul, amely szerint aki kilenc egymást követő hónap első péntekjén  meggyónik és megáldozik, az nem fog  élete végén szentségek nélkül ehalni.
      Az oltáron található míves tiroli Jó Pásztor szoborból  melyet  eldobva  a  templom padlásán találtunk meg, a restaurátor távolította el a háborús aknaszilánkokat. A szobor húsvéti időben feltámadási zászlóval a kezében a szembemiséző oltáron a feltámadt Jézus dicsőségét hirdeti a húsvéti gyertyával együtt.
      Az oltárkép szépen megfestett, a XIX. század elején készült olajfestmény, melyet Somos Éva restaurátor állított vissza eredeti állapotába. A képen Jézus alakja látható, keze a test elé kiemelt szívre mutat,  mely  Istennek felénk, emberek felé a világ megteremtése óta megnyilvánuló örök szeretetét  jelképezi, ahonnan áldás származik az emberiségre. Ez utóbbit az áldást osztó jobb kéz jelzi. Az oltárkőben két szent apácának Szent Jukundiánnak  és  Szent  Szpeciozinak, az ereklyéi találhatók, akik a felebaráti szeretetet kimagasló módon gyakorolva és buzgó imádságos lelkülettel élve jutottak a szentek sorába.
 

Templomunk orgonája
      Orgonánk l971-ben készült, 1760 sípja, két manuálos játékasztala és 25 regisztere van. Hangszerünket templomunk 100 éves évfordulójára l996-ban újíttattuk fel. A rajta játszó művészek állítása  szerint  kategóriájában az egyik legjobb állapotban lévő hangszer. A felújított orgonán először Dr. Leányfalusi Vilmos kanonok, a Kalocsai Főszékesegyház orgonaművész karnagya, az egyházi zene doktora játszott és azóta is több nagysikerű orgonahangverseny részese volt a felújított és rendszeresen karbantartott hangszer.


 
St. Cecília festménye

      Az orgona fölött St. Cecíliának az egyházi zene védszentjének a festményét találjuk. Róla csak annyit őrzött meg a hagyomány, hogy vérét adta hitéért, vértanú volt és valami módon kötődött az egyházi zenéhez,  talán kántor volt.


 

Az angyalos címer

      Az bal oldalhajóba betekintve  azonnal szembeötlik bal oldalon a koronás magyar címer a gyóntatószék fölött. Nemzetünk címere fenséges. A pajzs fölött Szent István koronája, mely egyben államiságunk jelképe. Alatta az apostoli királyok kettős keresztje jelzi hogy e világ  minden uralkodója  hatalmát Istentől kapja és  Istennek  kell számot adnia is vele. A négy ezüst csík, négy nagy folyónk, a Duna, Tisza, Dráva és a Száva. Ezek adják a magyar föld termékenységét, az életet. S végül a koronás hármashalom, a Mátra, Tátra, Fátra, a Kárpátok nemzetünket körülölelő hármas vonulata, mely az Adriai tengertől a Tátrán át a brassói  havasokig vigyázza e földet, ahol a magyarok élnek a  Boldogságos  Szűz  Mária, Magyarok  Nagyasszonya koronája és oltalma alatt.       1916-ig  a  magyar  címer zászlótartója két angyal volt. Templomunk első festésekor a mennyezetre festették fel őseink, ám az  1966-os templomfestéskor tombolt a kommunizmus, ezért nem találták időszerűnek és eltűntették. Most nagy örömünkre visszakerülhetett ismét templomunk falára eredeti szépségében. A címerben és zászlónkon megjelenő trikolor: pirosfehérzöld hármas szín jelentése pedig a következő: a piros a hazáért kiontott temérdek vért, a fehér a magyarok bátorságát és vitézségét, a zöld pedig a reményt, a magyar jövőt jelképezi. A három szín a három színű rózsa mely Hazánkat körbefonja.
      Pio atya  azt mondotta az őt kérdező magyaroknak hogy Magyarország  nem  fog elveszni, mert rózsakoszorú fonja körül. Ezzel arra utalt, hogy a magyar  katolikus  hívek nagy számban  végzik engesztelésül a rózsafüzér imádságot.
      Mindszenty bíboros úr pedig azt mondotta, ha lesz 1 millió együtt imádkozó magyar, nem fog elveszni a nemzet. A lajosmizsei hívek is buzgó, engesztelő szívvel imádkozzák a rózsafüzér imádságot két Rózsafüzér Társulatunk taglétszáma meghaladja a 200 főt. Vasárnaponként pedig 1800-2000 ember közöttük  rengeteg fiatal,  ünnepeken pedig kb. 4500 hívő  keresi  fel templomunkat. Ministránsaink száma meghaladja a 80-at. Templomunkban saját énekkar is működik.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Templomunk
monumentális lourdesi balangja

      A baloldali hajóban látható még a sziklából épült lourdesi barlang, mely  formájában a  mellette  lévő gyertyatartóval  és a  csobogó forrással az eredeti barlang látványára emlékeztet. A barlangot Szórád Károly kőfaragó mester építette. Benne a Szűzanya és Bernadett fából készült tiroli faragású szobrai. A magyar zászló, a barlang falán arra a zászlóra emlékeztet, melyet a gyertyatartó alatt őrzünk rossz állapota miatt egy védőfóliában, melyet az orosz csapatok elől menekítettek külföldre és csak azután  juttattak haza, miután a szovjet csapatok kivonultak Hazánkból.


 

Szent Anna festmény

      A barlangoltár  jobbján, középen Szent Annát a gyermek Szűz Máriával ábrázoló festmény, látható, alatta Lajosmizse  és  templomunk múltjának képei láthatók.


 

A fatimai oltár,
az angyalkás persely
és a Missziós Kereszt

      A baloldali hajóban található a fatimai oltár, ahol ünnepélyes elhelyezést kapott a fatimai Szűzanya szintén Tirolban készített mives faragású szobra, melyet templomunk a fatimai püspöktől kapott ajándékba abból az alkalomból, hogy a fatimai magyar keresztút 15. stációját a feltámadást, Hazánk orosz-kommunista uralom alóli felszabadulásának, feltámadásásának emlékére a lajosmizsei hívek készíttették el Asztalos József kanonok-főesperes atya buzgólkodása révén. A szobor az eredeti jelenésnek megfelelően egy bokorra van helyezve, hiszen a Cova de Iria, az Irén völgyben  is egy tölgyfa bokor felett, felhőn lebegve látta meg a Szűzanyát a három pásztorgyermek. A fatimai látnokokat megjelenítő szobrok Szőrös József lajosmizsei fafaragó művész alkotásai.  A művész a szobrok elkészítése után mindössze 3 hónapig élt. 1999. március elején adta vissza nemes lelkét Teremtőjének. Az oltárnál végezzük minden hónap első szombatján reggel a Rózsafüzér Társulat szentmiséjét  nagy ünnepélyességgel.
      Itt található az angyalkás persely, amely gyermekeink kedvence. A kis templomtorony ablakán egy angyalka kihajolva köszöni meg az adományokat.
      Az oltárkőben lévő két szent, St.Jusztin a kiváló bölcselő és Szent Chariton vértanúk  ereklyéit 1927- ben adományozta templomunknak Hanauer István váci püspök.A két szent vértanút 164-ben Marcus Aurelius császár idejében történt keresztényüldözés alatt fejezték le Jézusban való hitükért. Szent Jusztin számos műve maradt ránk, melyben a hitet védi a pogány tanításokkal szemben. Ünnepük április 14-én van.
      Az oltár fölött a  missziós kereszt látható, rajta a legutolsó felirat l996, amikor templomunk építésének 100 éves jubileuma alkalmából megtartott népmisszióban több mint 500-an vették fel a skapulárét Szűz Mária válruháját.


 
 
 

A quadalupei Szűzanya
festménye

      A Mária hajó bal falán található az a méretarányos csodálatos festmény, mely Szent Huan Diego mexikói indián  látnok  tilmáján keletkezett,  s a máskor  1-2 év alatt szétoszló növényi eredetű tilma, immár közel 500 éve őrzi a Szűzanya kegyképét, melynek szeme három dimenziós, mintha élő emberi szem lenne és a tudomány  számára  megmagyarázhatatlan csakúgy mint a turini lepel.

 

Az abortuszok áldozatainak emlékműve

      Templomunkban elhelyezést nyert Pogány Gábor szobrászművész alkotása az abortuszok áldozatainak az emlékműve. A vörösmárvány talapzat teteje egy földgömb, melyből az élet fája nő ki. A fa törzse egy áldott állapotban lévő édesanyát ábrázol. A fa levelei pedig  parányi  kis égőkkel mint megannyi mécses világítanak az abortuszokban meggyilkolt ártatlan magzatokért. Heródes magzatgyilkosságát fölülmúlva  a  mai  világ milliójával öli az ártatlan magzatokat


 

Lajosmizse Város Címere

      A  jobboldali hajóban található városunk címere, mely csakúgy mint Hazánké, a különlegesen szép címerek közé  tartozik méltóságteljes megjelenésével hiszen kevés város dicsekedhet oroszlános címerrel. Az oroszlán ugyanis  csak a királyok címerében, vagy a királyi kiváltsággal rendelkező települések címerében szerepelhetett. Mátyás király 1469. szeptember 22-én kelt okmányában Mizseszállását a kamarai nyereségtől  és  más  országos  adózásoktól felmenti és az évi 53 aranyforint királyi cezúrából 13 aranyforintot elenged. Magát a címert egy  pecsétnyomat őrizte meg az utókor számára. A két oroszlán Lehel vezér kürtjét tartja. Lehel vezér, Tas fia, a jász nép  kiemelkedő alakja. A jászok később is kitűntek szorgosságukkal és vitézségükkel. A jászok főkapitányát többnyire a királyok nevezték ki. Becsületesen adóztak úgy az egri várnak mint a királynak vagy a töröknek,  így a történelem viharaiban is meg tudták őrizni önállóságukat. Bár függetlenségüket sok veszély fenyegette, s volt amikor a jászberényi nagytemplomot a budai pasa úgy rendelte, hogy felerészben a reformátusok is használhassák, mégis mindvégig megmaradtak katolikusnak. A törökök alóli felszabadítás nagy hadi költségeire hivatkozva a szepesi kamara kimondta hogy haszonbérbe adják a jászok összes jószágait mégis Mária Terézia idejében 1745-ben sikerült ismét megváltaniuk azokat. Ez volt  az imént már említett jászredemptio. A jászok főkapitánya 1848-ban főispáni rangot nyert. S bár az 1876.  évi XXXIII. törvény, megalakítva Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyét, véget vetett a jászkunok önállóságának. E maroknyi nép fiai mindmáig megőrizték és ma is hűségesen őrzik nevüket és származásukat. Így a lajosmizseiek is, hiszen Lajosmizse 95%-ban jászberényi letelepedés. A kürt Lehel vezér kürtjét szimbolizálja. A hármashalom a címerben Mizseszállását, Lajosszállását és Beneszállását jelképezi. A címerpajzs tetején a két csillag,  a jászok szerencse csillaga, az  akantuszlevél  kék és fehér(ezüst) színei városunk zászlajának színeit is adják. A rostélyos páncél az oroszlánnal és a kitűntetéssel pedig az imént  ismertetett  királyi  kiváltságot jelképezi. Címerünk tehát ősi és a legszebb magyar címerek egyike, amire igazán büszkék lehetünk.

Szent István király csontereklyéje

      Szent István  király csontereklyéjét II. János Pál pápa adta ajándékba egyházmegyénk érsek főpásztorának Dr. Bábel Balázsnak, aki e fejedelmi ajándék templomunknak adományozásával fejezte ki a köszönetét a lajosmizsei híveknek amiért az egyházmegye legnagyobb templomát hatalmas áldozattal, minden külső segítség nélkül felújíttatták. Az ereklye ékkövekkel ékesített félbevágott gúla alakú tartóját Ozsvári Csaba ötvösművész készítette.
 

Őfelsége a Magyar Szentkorona,
a jogar és
az országalma másolata

      Őfelsége, a Magyar Szent Korona, a jogar és az országalma  másolatát Bartha Lajos ékszerész, ötvösművész 1966-ban készítette el. Templomunk kettős adományozás révén jutott  hozzá  e csodálatos műkincs együtteshez. Nagy megtiszteltetés, hogy nemzetünk szent ereklyéinek másolatait őrizhetjük. A kiváló ötvösművész Magyarország öt Szent Lajos tiszteletére szentelt temploma  közül, mivel az ő védőszentje is a francia Szent Lajos király, a lajosmizsei templomot választotta, elég szépnek, gondozottnak és katedrális mérete miatt e szép célhoz méltónak találva.
      Mint tudjuk, koronázási ereklyéinket Budapesten a Parlamentben őrzik. Eredeti méretű és látványú másolat 6 van a világban. Régen készült másolat kettő van, egyiket a Vatikáni  Múzeumban, másikat a Kalocsai Főszékesegyházban őrzik. Bartha Lajos négy másolatot készíthetett ebből egyet  az  USA Nemzeti Múzeumában, egyet a Magyar Nemzeti Múzeumban, egyet Budapesten a koronázó templomban, vagyis a Mátyás Templomban őriznek.       A mi templomunkban őrzött másolat-együttes 1966-ban készült, eredetileg  azzal  a  szándékkal hogy Pozsonyba kerül, de a Cseszlovákok nem engedték be országukba. Eléggé kalandos tehát eme másolat útja is, amíg végül templomunkban végső és méltó helyet kapott. Az pedig, hogy az országalma, a jogar, sőt a kard másolata is együtt látható a koronánával, még egyedibbé és értékesebbé teszi a nálunk őrzött másolatokat, mivel úgy a Vatikáni Múzeumban, mint Kalocsán csupán a korona másolata található meg.


 


 
 
 

Lehel Vezér kürtjének
és a koronázási karnak a másolata

      Lehel vezér kürtjét, e csodálatos, elefánt agyarból  faragott  és faragásaiban viadali jeleneteket ábrázoló ősi ereklyét a jászberényi múzeum őrzi. A kürt bizáncban készülhetett, erre utalnak a kürt palástján szabályos rendben, sávokban elhelyezett díszítő elemek melyek küzdő embereket, mitológiai alakokat, különleges állatokat és cirkuszi  jeleneteket  ábrázolnak. Vannak, akik kétségbe vonják a kürt Lehel vezérhez való kötődését, annyit a tudományos  kutatások mindenesetre minden  kétséget kizárólag igazoltak, hogy Lehel vezérnek a méltóságjelvénye valóban egy kürt volt.Lehel vezér kürttel  adott  jelt a  Zalán elleni döntő csatára, majd török és bolgár foglyait vasra veretve elküldte Árpád vezérnek, tisztelete jeléül. A legenda szerint  miután  955-ben  a magyarok erősen feldúlták Franciaországot és Németországot, Augsburg városánál olyan erős ellenállásba ütköztek, hogy a Lech mezei csatában vereséget szenvedtek. Sokan közülük meghaltak és Lehel vezér is fogságba esett Bulcsu vezérrel együtt. A vezévezéreket Konrád császár elé vezették, aki felajánlotta nekik, hogy maguk választhatják meg a halál-nemet. Lehel akkor így szólt. "Hozzátok ide a kürtömet, előbb megfúvom, s csak azután választok halálnemet."Ám amikor Lehel visszakapta kürtjét azt "nem megfújni méltóztatott, hanem lesújtván vele agyoncsapván a kalandozások e gyászos csatájában őt  legyőző  I. Konrád császárt, e szavakat méltóztatott kiejteni ajkán: Meghalsz kutya, és a túlvilágon lábaim előtt, előlem szeded a töviseket".  (vagyis: előttem  jársz, szolgám leszel a túlvilágon). A régi magyaroknak ugyanis hite és meggyőződése volt,  hogy  akiket életük folyamán ellenségként megölnek, azok  a másvilágon szolgálni tartoznak nekik.
      A hagyomány tudni véli, hogy a császárt agyonsújtó  ütéstől  keletkezett a kürtön  lévő repedés, amelyet az e eredetihez hű másolatunkon is jól láthatunk. Figyelemre méltó,  hogy nem  csak Anonymus említi a kürtöt, hanem a Bécsi Képes Krónika egyik iniciáléja is 1358-ból, a császárt kürtjével agyonsújtó Lehel vezért  ábrázolja. A kürtöt jász kürtként és Lehel kürtjeként egyaránt említik a ránk maradt írások és nem csak a jászberényi, hanem a Jász Kun  Kerület  és  a jászsági községek címerein  is szerepel, így  pl. Lajosmizse címerében is benne van. A mindenkori Jász-Kun-Kapitány a király-koronázásokkor és ünnepi alkalmakkor mindig e becses  ereklyével oldalán jelent meg. Ezüst poharat bele helyezve ivókürtként is használta áldomások ivásakor, sőt jeles eseményeken meg is szólaltatták. A Jászberényben őrzött kürt magas művészi értékű és nevezetes történelmi emlékünk, amely sok mindent megélhetett a magyar nemzet zivataros történelméből, míg becses kincsként múzeumba került. Mi tisztelettel őrizzük a kürt másolatát is itt a koronázási jelvények vitrinjében, ezzel is jelezve hogy a jászok népe számára Lehel kürtje igen becses ereklye, s azt is, hogy a jász nép élete egybe forott a magyarság életével elválaszthatatlanul, miután egy a koronánk, egy történelmünk 1000 éve.
      E másolatot  Jakab Mihály faragó művész készítette  el  szaruból, egy magyar szürke tehén szarvából, így a másolat is értékes, egyedi műalkotás.
      A  koronázási kard másolatát Berbekutz Viktor péceli fegyverkovács készítette el tokjával, mindenben az eredetihez  ragaszkodván,  csupán  a
másolatok szabályai szerint a markolat végén a kigömbölyödő részről a rovátka díszítést hagyva le.


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Az eredeti
Lehelkürt hangját
meghallgathatja,
ha a kürtre klikkel
ňňňňňňňň

(622 729 byte)

Szent Vendel Érdem és Becsületrend

A vitrinben található még egy csodála-
tos remekmű,  egy porcelán tányér, a-
melyet a


_____________________________________

      Herendi Porcelán Manufaktúra készít a lajosmizsei St. Lajos Egyházközség által  alapított Szent Vendel Érdem és Becsületrend díjazottainak, akik városunk katolikusságáért múltban, jelenben és jövőben valami átlagon felüli tettért kaphatják meg. A díj értékét az egyedileg legyártott világhírű porcelán értékén  felül az is növeli, hogy csak igen kevesen  lehetnek akik megkapják és valóban csak átlagon felüli teljesítményekért.
      Honlapunkon a díjról külön oldalt talál. A Herend emblémára  klikkelve pedig megtekintheti a világhírű gyár honlapját és múzeuma kincseit.


_____________________________________

Szent József oltár

      A jobb oldali hajóban található Szent József oltára,  mely  húsvétkor a szentsír, karácsonykor pedig a betlehem oltáraként szerepel szépen feldíszítve. Ez az oltár 1955-ben készült Tóth apát úr buzgólkodása révén, testvéröccse Ferenc, aki ferences szerzetes volt és oltárkészítő a mestersége, ő készítette. Az oltárképet Kékesi László  festette  1955-ben.  Az oltárban Szent Jusztin és Szent Liberius  vértanúk ereklyéi találhatók, akiket együtt fejeztek le 164-ben Marcus Aurelius császár idejében.
 


 

Szent László király festménye

      Az oltár mellett balról, Szent László királyt ábrázoló,  Somos Éva festő-restaurátor által 1999-ben gondosan helyreállított festmény található, melyet Szelle  András  készített  1929-ben. A kép aknaszilánkoktól sérült a II. világháború idején, majd a háború  után szakszerűtlenül  átkenték és már a teljes  tönkremenés  határán volt, a festék sok helyen pergett róla. A mostani látvány szinte lenyűgöző. A festőnek, a király megformálásához mintaként, a budavári Szent István Teremben lévő Roskovics Ignácz által 1902-ben festett, Szent László király kép szolgált, melyhez az ott látható arany háttér helyett, Szent László korabeli hátteret festett címerrel, ülő székkel. A szent királyt egy lépcsőn lévő szőnyegre állította, jobb oldalán egy földig érő terítővel borított asztalon Őfelségével, a Magyar Szent Koronával.


 

Szent József szobra

      Szent László király képe mellett balra található Szent József tiroli faragású, gyönyörű szobra. A tiroli faszobor a kis Jézust a földgömbbel kezében tartó Szent József ismert, de ritka ábrázolás. A szobor szép tiroli faragás.


 

A gonoszt legyőző
Szent Mihály festmény

      A St. József oltár jobbján a fölséges Isten ellen fellázadt gonoszlélek felett győzedelmeskedő Szent Mihály főangyalt ábrázoló festményt láthatjuk, amelyet Binnyei István készített 1909-ben.


 

St. Gellért püspök zászlója

      A fali vitrinben St. Gellért püspök zászlója található, melyet II. János Pál pápa áldott  meg  a jubileumi  szentévben a Szent Péter téren,

ahol a világ összes szentjének készítettek zászlót és a Nagy Jubileum évében 2000-ben Mindenszentek ünnepén a St. Péter téren jelen volt. A zászlót Jobbágy Lajos és családja ajándékozta templomunknak.

Harangjaink

      A toronyban 4 harang van, a lélekváltság harangtól  emelkedő  súlyban felsorolva, van egy 65kg, egy 125kg, egy 282kg és a legnagyobb 615 kg-os, melyet háromszor kellett újra öntetni, mivel úgy az első, mint a második világháborúban  besorozták  katonának, ágyút öntöttek belőle. Sajnos az első világháború utáni újraöntés illetve a harang szentelése tragédiába torkollott. Az új harangot felszentelték a templom előtti téren, majd a hívek bevonultak a Szentmisére. A munkások helyére húzták  a  harangot hogy mire a hívek a Szentmise után kivonulnak, már  meghallgathassák az új harang hangját. Az egyik munkás, hogy a kötelet ne kelljen cipelnie, a torony ablakából ledobta azt a földre. A puffanást hallva, valaki a templomban elkiáltotta magát, hogy: "emberek dől a torony"! Az ezt követő pánikban összevissza taposták egymást az emberek. Sajnos haláleset is történt. A miséző atya, aki látta, hogy nincs semmi baj, ám  mégsem  hallgat  senki  a  nyugtató szóra, hanem egymást tapossák az emberek, ezalatt a pár perc alatt  amíg a tumultuózus jelenetek zajlottak olyan megrázkódtatás érete, hogy hazatérve pár nap alatt teljesen megőszült, a haja hófehér lett.
 


 
A templom elektromos rendszere

      A templom speciális ektromos rendszerrel van ellátva, ami computeres vezérlőrendszert és távkapcsolásos, távirányitott rendszert jelent, amely többlépcsős élet és vagyonbiztonságot védő egységeket tartalmaz. Az ilyen vezérlő rendszerekre jellemző bonyolultság ellenére is  egyszerűen kezelhető, sőt automatikus vezérlésre is állítható. A rendszer még áramkimaradás esetén is, automatikusan önműködő  üzemre  kapcsol, amennyiben a templom biztonsága ezt szükségessé teszi.
 

A trianoni hősi emlékmű

      Kívül a templom mellett jobb oldalt találjuk a trianoni  emlékművet, amely egyben az I. és II. világháborús hősök emlékműve is. Az emlékmű félárbócra eresztett zászlaja arra az igazságtalan trianoni döntésre  emlékeztet bennünket, amelyet a franciáktól kaptunk "ajándékba".  A  turult Trischler Ferenc szobrászművész készítette, aki a Kultúrház előtt álló St. István szobrunkat is megalkotta.


 

St. Vendel apát szobra

      A  templom előtt a járda mellett St. Vendelnek, a pásztornépek oly kedves szentjének a szobrát találjuk, melyet egy  állatvész után hálából emeltek. Szent Vendel apát tisztelete mindenhol él a jászság területén. Lajosmizsén nem csak szobra van, hanem Szent Vendelről utcát is neveztek el őseink. Tholey apátja mint egyszerű kóbor szerzetes járta a mezőket és nem csak lelki ügyeikben volt vígasza a nyájaikat őrző pásztoroknak, hanem állataik sebeit is meggyógyította. Nagy tiszteletnek örvendett így messze földön.
 

Harangjátékunk

      Harangjátékunkat, mely 24 harangból áll a magyarság honfoglalásának millecentenáriuma és templomunk építésének a centenáriuma  alkalmából állítta a város közadakozásból, amelyhez a Kalocsa -Kecskeméti Főegyházmegye  is  hozzájárult egymillió Ft-al Dankó László érsek úr jóvoltából.

 

A plébánia-épület és
a templomkert piramis-hárs együttese

      A plébánia Asztalos József kanonok-főesperes atya  idejében épült. Falát két relief díszíti Jézus és Mária szíve, ill. az apró  képek  Jézus ill.Mária életéből idéznek  fel történéseket. A plébánia 1975-77-ben épült, s most 1999 és 2002 között felújítást nyert. A templom körüli park piramis hársfái egyedülálló együttest alkotnak. Sehol máshol Hazánkban nem található meg ez a fajta. Hatóanyaga a hagyományos hárs-nak többszöröse. A templom építésekor  érkezett  faanyaggal jöhetett ide a magja és csak ezt a klímát szereti valami miatt, mert máshol nem szaporodik, még az egyetemen sem tudták  az  elvitt  facsemetéket életben tartani,  illetve szaporodásra  bírni. Itt ezt a klímát viszont  nagyon szeretheti, mert nálunk szaporodik és meg is marad.


 

LEGFRISSEBB
VISSZA E LAP TETEJÉRE
MEGFONTOLNI VALÓ
VISSZA  A  NYITÓLAPRA