Aki másokat ismer, okos, aki magát ismeri, bölcs,
aki másokat legyőz, erős, aki önmagát győzi le, hős.
/régi népi bölcsesség/

Krisztusnak szent Keresztje, győzedelmi zászló...
ISTEN ÓVJA A SZENT KORONÁT,
ISTEN ÓVJA  MÁRIA ORSZÁGÁT!
Őfelsége a Magyar Szent Korona

mmmmmEgy az Isten, egy a Nemzet,
mmmmmBármily gyenge, bármily sebzett,
mmmmmAhol a fák égig nőnek
mmmmmÁllnak még a határkövek!
mmmmmSzent Koronánk, ó vigyázd Hazánk!
mmmmmHajnalcsillag, szép keresztünk ragyogj fel reánk!
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm(Kárpátia együttes)

Plébániánk hívő közössége a
Szentháromság Egy Istent hiszi, vallja és imádja.

Hiszem az Atyát, aki mindent teremtett, 
Hiszem a Fiút, ki értünk emberré lett,
Hiszem a Lelket, ki mindeneket éltet, 
Atyát, Fiút, Lelket, az örök EGY Istent!

Köszönöm hogy élek, napot, mezőt, rétet, 
S hogy megnyitottad kereszteddel a mennyet.
Köszönöm a reményt és azt hogy szeretnek,
Atya, Fiú, Lélek, hogy hazavársz engem!   S.I.

Egyházközségünk az Isten Egyszülött Fia, Jézus Krisztus által alapított egyetlen Egyházhoz tartozik.
A

A
Salvador Dali megrázó alkotása köszöntse
Anyaszentegyházunk alapítóját, a mi Urunkat,
Jézus Krisztust, aki Isten csodálatos Irgalmából
testvérünkké  lett  és  közöttünk  lakozott,  hogy  az érettünk szóló adósságlevelet a kereszt fáján eltörölje.
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert
a te Szent Kereszted által, megváltottad a világot!
A

A
A koronázó Mátyás templom
gyönyörű faliképével köszöntjük
gyermeki hódolattal és tisztelettel
Szent István királyunk végakaratából
Magyarország megkoronázott királynéját a
Boldogságos  Szűz  Máriát
A
A
Az Isten-ember Jézus Krisztus akaratából
Anyaszentegyházunk látható feje: Szent Péter
apostol utóda, a mindenkori római pápa.
A

Őszentsége Ferenc pápa
Jorge Jorge Mario Bergoglio
Szent Péter  265. utóda
Ferenc pápa címere:
�Miserando atque eligendo�

Megkönyörült és kiválasztotta (Mt.9.9.)A Vatikán látképe

Tartsd meg Isten Szentatyánkat,
Krisztusnak Helytartóját!

   


Szent Izidor személyében II. János Pál pápa védőszentet adott az internetnek.

Sevillai Szt. Izidor (560-636), Sevilla érseke, az utolsó latin egyházatya, enciklopédikus író, aki a középkorban igen olvasott összefoglaló műveivel az antik kultúra nagy közvetítője volt. 37 évig volt Sevilla püspöke. Ő hívta össze a 633-as toledói zsinatot. VIII. Kelemen pápa avatta szentté 1598-ban. Fő műve a húszkötetes Ethymologiae, amelyből 950 kódexpéldány maradt fenn, s amely még a Gutenberg utáni évtizedekben, nyomtatásban is legkevesebb tíz kiadást ért meg, s melyet a médiatudomány az adatbázisok tökéletes prototípusának tekint. A középkor iskoláiban évszázadokon keresztül a leggyakrabban forgatott tankönyv, s roppant terjedelme ellenére a Biblia után leggyakrabban másolt könyv volt, afféle összegzése mindannak, amit előtte a görög és a latin kultúra létre hozott.
PannonhalmaEsztergom
Magyar Katolikus Egyházunk
a Római Katolikus Anyaszentegyházhoz tartozik.
A
M E M E N T O   H O M O . . .
E M B E R   E M L É K E Z Z . . .
IN MEMORIAM GELLÉRT EPISC. ST. ...

Budapest-Gellérthegy Szent Gellért szobra
Budapest-Gellérthegy Szent Gellért szobra

 EMLÉKEZZÜNK
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZUNK
ELSŐ VÉRTANÚJÁRA, A POGÁNYOK ÁLTAL
A GELLÉRTHEGYRŐL A DUNÁBA TASZÍTOTT
SZENT GELLÉRT PÜSPÖKRE

M E M E N T O   H O M O . . .
E M B E R   E M L É K E Z Z . . .
IN MEMORIAM J. CARD. MINDSZENTY...

MIndszenty József bíboros-hercegprímás

EMLÉKEZZÜNK ...

AZ IGAZSÁGÉRT ÉS A HAZÁÉRT OLY SOKAT SZENVEDETT MÁRTÍRRA,  A KOMMUNISTÁK  ÁLTAL BEBÖRTÖNZÖTT, ÁVH-sok ÁLTAL EMBERTELENÜL MEGKÍNOZTATOTT HŐSLELKŰ FŐPAPRA, MÁRIA ORSZÁGA ÉS A MAGYARSÁG HERCEGPRÍMÁSÁRA, MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS ATYÁRA ...

M E M E N T O   H O M O . . .
E M B E R   E M L É K E Z Z . . .
IN MEMORIAM VILMOS EP. B. APOR...

Báró Boldog Apor Vilmos mártír győri püspök

EMLÉKEZZÜNK ...

A HALÁLOS ÁGYÁN GYILKOSÁNAK, A RÁ GÉPFEGYVER SOROZATOT LÖVŐ SZOVJET KATONÁNAK SZÍVBŐL MEGBOCSÁTÓ, NŐ HÍVEIT A PÜSPÖKSÉG PINCÉJÉBEN SAJÁT TESTÉVEL HŐSIESEN  OLTALMAZÓ, MÁRTÍR GYŐRI PÜSPÖKRE, BÁRÓ BOLDOG APOR VILMOS ATYÁRA...

M E M E N T O   H O M O . . .
E M B E R   E M L É K E Z Z . . .
IN MEMORIAM ÁRON MÁRTON...

EMLÉKEZZÜNK ...

A ROMÁN KOMMUNISTA HATALOM KEGYETLEN BÖRTÖNEIBEN ÉVEK SORÁN ÁT RABOSKODÓ HŐS ERDÉLYI MAGYAR PÜSPÖKRE, MÁRTON ÁRONRA, A BÖRTÖNVÉCÉK TAKARÍTÓJÁRA, AKI SZABADULÁSA UTÁN IS ÁLLANDÓ ZAKLATÁS ÉS MEGFIGYELÉS ALATT ÁLLT, DE SOHA MEG NEM TÖRT, HANEM MINDHALÁLIG JÓSÁGOS PÜSPÖK ÉS IGAZ MAGYAR MARADT!

EMLÉKEZZÜNK ...

BRENNER JÁNOS ATYÁRA, AKIT A KOMMUNISTA URALOM IDEJÉN ÉJJEL BETEGHEZ HÍVTAK, HOGY KICSALJÁK A PLÉBÁNIÁRÓL ÉS ÚTKÖZBEN AGYONVERTEK, BRUTÁLISAN AGYONSZURKÁLTAK. ÁRTATLANUL KIONTOTT VÉRE, MIKÉNT ÁBELÉ, AZ ÉGBE KIÁLT ÉS ÖRÖKRE MEGBÉLYEGZI A VILÁGSZERTE 150 MILLIÓ ÁLDOZATOT KÖVETELŐ KOMMUNISTA RENDSZERT, MEGJELÖLVÉN ŐKET KÁIN BÉLYEGÉVEL!

 

M E M E N T O   H O M O . . .
E M B E R   E M L É K E Z Z . . .

Nagy Magyarország, mennyország!


A TRIANONBAN MEGCSONKÍTOTT
MAGYAR  HAZÁRA...

AA

M E M E N T O   H O M O . . .
E M B E R   E M L É K E Z Z . . .

A KOMMUNISTÁK ÁLTAL FELROBBANTOTT
R E G N U M   M A R I A N U M
TEMPLOMRA, MELYNEK TORNYÁT A
MAGYAR SZENT KORONA
ÉKESÍTETTE...

M E M E N T O   H O M O . . .
E M B E R   E M L É K E Z Z . . .

A KOMMUNISTA ÁVÓSOK ÁLTAL

A NÉP MEGFÉLEMLÍTÉSÉRE KIESZELT
S O R T Ü Z E K R E

AHOL HÁZTETŐKRŐL, REPÜLŐGÉPEKRŐL NYITOTTAK TÜZET FEGYVERTELEN EMBEREKRE BUDAPEST Kossuth tér, GYŐR, MOSONMAGYARÓVÁR, SZEGED, TATA, TISZAKÉCSKE, KECSKEMÉT, és sorolhatnánk, 61 helyen az országban. A levert forradalom után pedig, mikor már minden ellenállás megszűnt, egy orosz tank végigment a nagykörúton és egyet balra, egyet jobbra, végiglőtte módszeresen a házakat megtorlásként.

M E M E N T O   H O M O . . .
E M B E R   E M L É K E Z Z . . .

A 301-ES PARCELLÁRA...

AHOVÁ JELTELENÜL ELFÖLDELTÉK KÁDÁR JÁNOS KOMMUNISTA PRIBÉKJEI AZ 1956-OS POLITIKAI FOGLYOKAT, ARCCAL LEFELÉ, KOPORSÓ NÉLKÜL. A HOZZÁTARTOZÓIK ÁLTAL, HALOTTAK NAPJA KÖRNYÉKÉN LOPVA, AZ ÁLTALUK GONDOLT TERÜLETRE ODADOBOTT VIRÁGAIT PEDIG LOVASRENDŐRÖKKEL TAPOSTATTÁK SZÉT.

EMLÉKEZZÜNK A LERONTOTT 
EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓRA,

MELYNEK HELYÉN MA OROSZ HŐSI EMLÉKMŰ ÁLL ÉS EMLÉKEZZÜNK, HOGY AZ MSZP ÉS SZDSZ FŐPOLGÁRMESTERE, DEMSZKY GÁBOR NEM ENGEDTE VISSZAÁLLÍTANI NEMZETI EMLÉKMŰVÜNKET, AKI SZTÁLINT SEM VOLT HAJLANDÓ TÖRÖLNI BUDAPEST DÍSZPOLGÁRAI KÖZÜL.

"S  annyi  balszerencse közt, oly  sok  viszály  után,
Megfogyva bár, de törve nem él nemzet e Hazán..."
"Légy híve rendületlenül Hazádnak ó magyar !
  Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ez takar... "

Miként Hazánk, úgy Magyar Katolikus Egyházunk is megszenvedte úgy a kommunizmust, mint az utána következő balliberális kormányok évtizedeit, ám Jézus nem arra küldött bennünket, hogy a bántalmakon és üldöztetéseken keseregjünk. Egyházunk él és a jézusi parancsot teljesíti: "Menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványommá minden népet, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig..."

"A megfeszített Krisztust hirdetjük nektek, aki a zsidóknak botrány, a görögöknek ostobaság, nekünk azonban Isten ereje és bölcsessége." Áldott  emlékű  Szent István királyunk hite és bölcsessége révén immár

1000 éve velünk és értünk
a Magyar Katolikus Egyház:

A
A magyar katolikus püspök atyák  rendszeresen beszámolnak a Szentatyának  a  Magyar Katolikus Egyház életéről, örömeiről és gondjairól.

Ad limina látogatás...
Magyar katolikus főpásztorok a Szentatyánál.
  Egyházi
diplomácia:


mons. PINTÉR GÁBOR, vatikáni diplomata,
a Szentszék fehéroroszországi pápai nunciusa

----------------------------------------------------------------------------

Akit a Szentatya követeként küldött hozzánk:

Őméltósága:

ALBERTO BOTTARI de CASTELLO
érsek, apostoli nuncius

mmmA Szentatyát Magyarországon, Alberto Bottari de Castello oderzoi címzetes érsek képviseli, akit XVI. Benedek pápa  2011 június 6-án nevezett ki magyarországi nuntiusnak. Az érsek-diplomata megbízólevelét Schmitt Pál köztársasági elnök a Sándor-palotában ünnepélyesen átvette.
mmm
Alberto Bottari de Castellot 1966. szeptember 11-én szentelték pappá a Trevisói Egyházmegye számára. 1973 és 1987 között Ecuador, Szíria, Zaire és az USA pápai képviseletein teljesített szolgálatot. 1987 és 1999 között misszionárius volt Kamerunban. 1999. december 18-án oderzói címzetes érsekké, valamint Gambia, Guinea, Liberia és Sierra Leone apostoli nunciusává nevezték ki. 2005. április 1-jétől Japánban képviselte a Szentszéket. A Szentatya 2011. június 6-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává.


Magyarország prímása,
card. dr. Erdő Péter
Esztergom-Budapesti
bíboros-érsek
A
Egyházközségünk
a Magyar Katolikus Egyház
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéjéhez tartozik
A
Dr. Bábel Balázs
Kalocsa-Kecskeméti
Érsek-metropolita
Az érseki címer
PRO REGNO DEI
ISTEN ORSZÁGÁÉRT


Dr. Bábel Balázs és címere: "Isten országáért..."

A Szent Koronát hozó Asztrik érsek 90. utóda...


A Kalocsai Érsek és székháza...
 

Bujdosó Tihamér
Egyházközségünk
világi elnöke

Kecskeméti 
Nagytemplom
Társszékesegyház

finta atya dr. Finta József
  általános érseki helynök
társszékesegyházi pl.

A
Plébániánk a Kecskeméti Esperesi Kerülethez tartozik
A
Süveges István
kanonok-főesp.
(*1951.-Sz:1974.)
Védőszentünk
IX. Szt. Lajos
francia király
(Jász)Lajosmizse
város ősi és nemes címere
Süveges István kanonok-főesp.
IX. Szent Lajos francia király - védőszentünk
Lajosmizse város címere

Lourdesi barlang a Mária hajóban
Szent Lajos templom - (Jász) Lajosmizse


  Jelenleg nincs káplán atya      *      Királydomb és Mo. térkép


Lajosmizse madártávlatból     *     A díjnyertes templomkert részlete

Templomunk télidőben

A trianoni emlékmű templomunk
mellett.  Trischler Ferenc szob-
rászművész és Szórád Károly
kőfaragó alkotása

Szent István király szobra váro-
sunk központjában.
Trischler Ferenc
szobrászművész alkotása
A  JÁSZOK
DUNA-TISZA KÖZI  SZENTÉLYE,

A (JÁSZ)LAJOSMIZSEI
NAGYTEMPLOM(1896)
és
1854-ben alapított Egyházközségünk

Az
ORSZÁG LEGSZEBB TEMPLOMKERTJE
kitűntető címet elnyert parkjában
24 harangos
-iparművészeti alkotás- harangjátékkal,
SZERETETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA
A ZARÁNDOKLÓ HÍVEKET,
ARIA
A SZŰZANYÁT TISZTELŐ
ZARÁNDOKOKAT,
A TEMPLOMBAN ÉPÜLT
LOURDESI  SZIKLABARLANGGAL
 és a fatimai püspök által
megáldott és ajándékozott
OLTÁRRA  EMELT  FATIMAI
KEGYSZOBORRAL,

MINDEN ÉV
SZEPTEMBER HARMADIK
VASÁRNAPJÁN
De. 10  ÓRAKOR  TARTJUK
A  MESSZE  FÖLDÖN  MÉLTÁN  HÍRES
TERMÉNYHÁLAADÓ
ÜNNEPSÉGÜNKET.

9.00 órától a jászok és templomunk 
 történetét részletesen ismertetjük.

TEMPLOMUNKBAN MEGTALÁLHATÓ
 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY
CSONT-EREKLYÉJE,

SZENT LAJOS KIRÁLY
VÉRCSEPP-EREKLYÉJE,

A  MAGYAR  KORONÁZÁSI ÉKSZEREK

Őfelsége a
Magyar Szent Korona,
az Országalma és a Jogar
Bartha Lajos ötvösművész
által készített másolatai,
A koronázási kard
Berbekucz Viktor fegyverkovács
által készített másolata,

A koronázási palást

az eredetivel egyező méretű és látványú,
történelemhűen korrigált, szekkó másolata,

továbbá az eredetivel megegyező méretű
és anyagú, a torinói püspökségen készült
hivatalos
TURINI  LEPEL  MÁSOLAT,

Látható nálunk a világ másik nagy titka, a
GUADALUPE-i  MÁRIA  KEGYKÉP,
eredetivel egyező méretű festett másolata.

ÉS FARAGÓ NÉPMŰVÉSZ  ÁLTAL  KÉSZÍTETT
LEHEL  VEZÉR  KÜRT-MÁSOLAT.

Templomunk látogatói körbe járhatnak magyar történelmünk egy nemes emléke, a

K I R Á L Y - D O M B

körül, melynek tetején Raffay Béla szobrászművész alkotása, egy lovas királyszobor áll, a piros-fehér-zöld és az Árpádok sávos zászlaja alatt. A domb tárolóiban pedig a 72 vármegye címere alatt, a vármegyék földjének ereklyéi emlékeztetik a látogatókat a trianon-előtti és utáni, a megcsonkított Magyarországot ábrázoló falra festett emlékeztető térképek alatt.

Templomunkban megtalálható az
ABORTUSZOK
ÁLDOZATAINAK EMLÉKMŰVE

mely POGÁNY GÁBOR szobrászművész alkotása. Az élet fájának levelei mint megannyi mécses világítanak  az abortuszokban meggyilkolt ártatlan magzatok emlékére.

Végül a turul madár vigyázta trianoni emlékmű várja az évszázados piramis-hárs fák alatt megpihenni vágyó és emlékezni kívánó zarándokokat.
 

ELŐZETES egyeztetés alapján csoportokat az év bármely napján fogadunk. Tel.: 76/555-250 * 30/2488-531
(fax:211-es m.)

Az atyáknak misézési lehetőséget biztosítunk, CSOPORTVEZETÉSRŐL GONDOSKODUNK.

Lajosmizsén lehetőség van a csoportoknak még lovasbemutató megtekintésére az Új Tanyacsárdában, ahol a kedves vendégeknek
étellel-itallal is szolgálnak.

IGAZI  JÁSZ VENDÉGSZERETETTEL
HÍVJUK ÉS VÁRJUK ÖNT IS.

LÁTOGASSON MEG BENNÜNKET !

  VISSZA E LAP TETEJÉRE
MEGFONTOLNI VALÓ VISSZA  A  NYITÓLAPRA