A

Római Katolikus Anyaszentegyház

legfõbb bírája

Õ s z e n t s é g e
XVI. Benedek

aki bírói hatalmát vagy  személyesen, vagy
a Római Szentegyház Legfelsõbb Bírósága,
a

ROTAE  ROMANAE
által gyakorolja.

A Magyar Katolikus Egyház
Legfelsõbb Bírósága a
Prímási Bíróság
és legfõbb bírája
az Esztergom-Budapesti érsek,

valamint az Érseki Bíróságok
végzik a Szentatyának fenn nem tartott ügyek
harmad, illetve másodfokú tárgyalását.

Az Egyházmegyei Bíróságok végzik saját
egyházmegyéjük elsõfokú ügyeinek tárgyalását.

Fõegyházmegyénk Bírósága
a Kalocsa - Kecskeméti
Érseki   Bíróság

A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye
Érseki  Bíróságának  két  Törvényszéke van.
Fõegyházmegyénk legfõbb bírája  a
Kalocsa - Kecskeméti Érsek,
Dr. Bábel Balázs
aki  bírói hatalmát vagy személyesen,
vagy Bírósági Helynöksége által gyakorolja.

A Kalocsa-Kecskeméti Érsek
B í r ó s á g i   H e l y n ö k e,   O f f i c i a l i s a
Ft. Menyhárt Sándor
aki a Másodfokú Törvényszéket vezeti.


A Másodfokú Törvényszék Kecskemét-Széchenyivárosban mûködik.

A Kalocsa-Kecskeméti Érsek
Helyettes Bírósági Helynöke, Viceofficialisa
Ft. Dr. Jeney Gábor
aki az Elsõfokú Törvényszéket vezeti.


Az Elsõfokú Törvényszék Kecskeméten mûködik.

Bár Érseki Bíróságunk minden hozzá benyújtott és a területéhez kötõdõ ügyben illetékes, munkájának legnagyobb hányadát az egyházi házasságok érvényességének felülvizsgálata teszi ki. Fontos ezért megjegyeznünk hogy:
Az érvényesen megkötött házasság az egyik fél haláláig érvényes, azt még a római pápa sem bonthatja fel! Jézus Krisztus ugyanis azt mondotta: "Amit Isten egybekötött, ember azt soha szét ne válassza".

Az Egyházi Bíróság a per folyamán azt vizsgálja, hogy a házasságkötés pillanatában nem állt-e fenn valami olyan, az érvényes megkötéshez szükséges hiányosság, megtévesztés, stb, ami a házasság érvényes  megkötését meggátolta. Így az Egyházi Bíróság sohasem szétbont egy köteléket, hanem ha az bebizonyosodott, kimondja, hogy az illetõ házasságsoha érvényesen meg sem köttetett. Ezért az utólag megromlott kapcsolatok soha nem érvényteleníthetõk!

Mit kell tennie annak, aki szeretné megvizsgáltatni

egyházi házasságának érvényességét?

        1.) Menjen be lakóhelye szerinti,
                      vagy az esketõ plébánoshoz.
        2.) Beszéljék meg, hogy a plébános atya ajánlja-e, az
                      eset ismeretében, hogy elkezdjék az ügyet.
        3.) Nyújtsanak be az esketés  helye  szerinti  Egyházi 
                      Bírósághoz egy keresetlevelet.
        4.) Legyenek figyelemmel az alábbiakra:
A költségeket mindenkor felperesnek, kell állnia.
Ez  kb.  60.000 Ft  körüli  összeg  lesz,  amelybõl
induláskor 25.000 Ft-ot  kell majd az általunk kül-
dendõ csekken befizetni. A többit majd a másod-
fokú  bíróság  kéri,  sõt  ha  az  elsõ két fokon az
ítélet nem egyezik meg és az ügy harmadfokra is
elkerül, ott újabb költségekkel kell számolni. 
Nagyon komoly indokból kérhetõ bíróságunktól a
perköltség mérséklése, de bíróságunk olyan, ala-
csony díjakkal dolgozik hogy erre valóban csak a
legindokoltabb esetben van lehetõség.

A perhez szükséges olvasható iratok, fénymásolatok,
melyeket a lakóhelyileg illetékes plébános atya, vagy az egyházi ügyvéd segít összeszedni:

A.) Írógéppel írott keresetlevél, melynek tartalmaznia
     kell az 1504.kánon szerint hogy:
   a.) a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegyei Bíróságtól
     kéri, továbbá, mit kér, kivel szemben, milyen ok/ok/
     miatt ?
b.) a kérelmezés jogcímét: ( pl. színlelés,  impotencia,
     kényszer, stb.)általánosságban azt ezt igazoló ténye-
     ket és bizonyítékokat.
c.) kérelmezõ,  /vagy képviselõje/ aláírását, a dátumot
     (év, hó, nap), továbbá felperes és alperes pontos cí-
     mét, telefonszámát, stb./.
B.) 1. nagyalakú házasságlevél
      2. felek nagyalakú keresztlevelei
      3. kérelmezõ rövid önéletrajza
      4. a polgári válóper irata
      5. minél több, de legalább két tanú és azok pontos
          címe, telefonszáma, akik eskü alatt meg tudják
          erõsí teni a kérelmezõ beadványában leírottakat.
      6. a plébános ajánló sorai, hiszen õ ismeri legjobban
          saját híveit.
      7. ha szükséges a polgári és templomi esküvõrõl és
          a lakodalomról készült video felvétel/ek/.
      8. bármi okirat vagy orvosi irat, ami a per szempont-
          jából bizonyító erejû és /vagy/ fontos lehet.

Fentiek szerint kell bíróságunk címére a keresetlevelet elküldeni. ( Érseki  Bírósági  Helynökség  6000. Kecskemét, Plébánia köz 1.)

A meghallgatások eskü alatt, a bíróság székhelyén Kecskeméten,  vagy  a  bíróság által kijelölt plébániá/ko/n történhetnek,  de ez utóbbit  megfelelõ súlyú indokkal a plébánosnak kell kérnie és a bíróság dönti el, hogy a kérésnek eleget tesz-e. A bíróság elrendelheti a felek orvosi  kivizsgálását, orvosi vagy más szakvélemény bekérését, szakértõk felkérését, vagy akár a felek szembesítését is.

Az Egyházi perek idõtartama igen sokmindentõl függ. Általában az elsõfok egy év alatt, a másodfok fél év alatt szokott véget érni. A Bíróságnak elõször be kell szereznie a szükséges iratokat.

Ha a fent felsorolt iratokat, felperes eleve megküldi a keresetlevéllel együtt, már sokat rövidíthet az ügy lefolyásán. Továbbá vannak bizonyos elévülési és válaszolási  határidõk, amelyeket ki kell várni. A Bíróság  értesíti  alperest és megkéri, hogy szíveskedjék  az  igazság  kiderítése  céljából  részt  venni a perben. Olykor a rossz  címek, vagy  az akaratlagos  nem-válaszolás miatt is húzódik az idõ.

A bíróság tagjai saját lelkipásztori munkájuk mellett végzik bírósági munkájukat így az egyházi ünnepek, számadások leadása, lelkigyakorlatok, nyári szabadságok, stb. ideje is komoly hátráltató lehet. Az egyházi perek folyama semmivel nem gyorsítható. Azt a bíróság lelkiismerettel végzi fölösleges telefonokkal, sürgetõ levelekkel nem érdemes próbálkozni! Az egyházi bíróság tagjai pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. A felmerült költségek az igen magas postai és benzin költségeket fedezik.

Amennyiben a saját plébánosa nem tudna segíteni, egy-
házmegyénkben Érsek Atya által kinevezett ügyvéd:
Fõtisztelendõ Csernák Pál érseki tanácsos,
kiskunhalasi plébános segíteni fog a kere-
setlevél összeállításában. Tel.:77/421.067

Ha kérdése van és elküldi E-mail-ben, válaszolni fogunk rá!
LEGFRISSEBB
VISSZA E LAP TETEJÉRE
MEGFONTOLNI VALÓ
VISSZA  A  NYITÓLAPRA