KÖZÖSSÉGEINK
Letöltés:

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT
MINISTRÁNSOK
ÉNEKKAR
FATIMAI ENGESZTELÕ CSOPORT
KARIZM. MEGÚJULÁS SZENTLÉLEK CSOP.
KARITÁSZ SZERVEZET
IFJÚSÁGI CSOPORT

    Az Egyház nemzeti egyházakra, a nemzeti egyházak egyházmegyékre, az egyházmegyék  fõesperességekre,  a  fõesperességek,  esperesi kerületeke, az esperesi kerületek plébániákra oszlanak. Az egyes plébániák nagy közösségét pedig kisebb csoportok, kis közösségek alkotják melyeken keresztül a hívek megtalálják korosztályuknak és érdeklõdési  körüknek megfelelõen  kapcsolódásukat az egyházköség nagy családjához.
    Egyházközségünkben több csoport is mûködik. Az alábbiakban eme csoportok, illetve közösségek munkájába,  életébe nyerhetünk betekintést. Az Egyház életrében régen is voltak egyletek, kongregációk, társulatok, melyeknek egy része fennmaradt, más része eltûnt, vannak amelyek helyett újak alakultak, vagy eddig nem létezõk keletkeztek a mai kor kihívásainak és lehetõségeinek megfelelõen.
RÓZSAFÜZÉR TÁRSULATUNK

       Rózsafüzér Társulatunk túlélte a kommunizmust, soha egyetlen napra sem szünetelt. Az egyetlen Társulat, amelyiknek mûködése zavartalan volt. Régen két Társulat mûködött, 1994 óta a plébános atya vezetése alatt egyesült a két Társulat és több mint 200 tagot mondhat magáénak, akik azt vállalják, hogy naponta egy tized rózsafüzért elimádkoznak a  sorsolási  lap  alapján kiválasztva.
       Minden év elején  átvehetõ  a sekrestyében az a sorsolási lap amelyrõl nyomon követhetõ, hogy melyik  hónapban melyik tized rózsafüzért  kell  imádkozni.  A  tagok  számára  nincs kötelezõen semmi  más elõírva. Tagdíjat sem kötelezõ fizetni és nincs megszabott, csak ajánlott mértéke.
       A befolyt tagdíjak sorsáról a közgyûlés dönt, melyet minden évben októberben Rózsafüzér Királynéja ünnepén tart meg a Társulat. A pénzekbõl minden hónap elsõszombatján Szentmisét mutattat be a Társulat élõ és elhunyt tagjaiért. Az elmúlt években nem csak a templom festésében, de a lourdesi  barlang építésében, a stációs képek restaurálásában, a Mária oltár restaurálásában éppúgy részt vett a Társulat, mint a templom 100 éves jubileumában, amire is egy gyönyörû kalocsai riseliõs terítõt ajándékozott a Társulat templomunknak. 
       2001-ben sok évtizedes áldozatos munkájáért a Rózsafüzér Társulat elsõnek kapta meg Egyházközségünktõl a Szent Vendel Érdem és Becsületrendet. A Társulatnak bárki tagja lehet, aki felvállalja a Társulat minimális szabályait.

E LAP KEZDETE

Ministránsaink közössége

       Lajosmizsén a ministránsok 80 körüli száma jelzi,  hogy fiataljaink számára ez a formája  a közösséghez tartozásnak igen kedvelt. Kb. 5 éves kortól kb. 25 éves korig terjed a résztvevõk életkora, akik  között  a  szorgalom  és  a leszolgált évek alapján megszerzett rangok igen megbecsültek.

A  ministránsok  jutalomrendjéröl

       A pontok számolása folyamatos és nem törlõdik el. Aki összegyüjti a táblázat szerint szükséges pontokat,  elõléptetést és 100 pontonként jutalmat kap. Egy ministrálás 1 pont, rendkívüli esetben 2 pont. Rosszaságért, vasár és ünnepnapi mulasztásért lefokozás jár!! Komoly okból rendkívül elõléptethetõ, vagy lefokozható bárki !

50 pont alatt Minisztráns Újonc
50 pont felett Minisztráns Közlegény
100 pont felett Minisztráns Altiszt
150 pont felett Minisztráns Tiszt
200 pont felett Minisztráns Szakasztiszt
250 pont felett Minisztráns Szolgálatmester
300 pont felett Minisztráns Fõtiszt
350 pont felett Minisztráns Kapitány
400 pont felett Minisztráns Fõkapitány
450 pont felett Minisztráns Oltárszernagy
500 pont felett Minisztráns Fõoltárszernagy
600 pont felett Minisztráns Tábornok
700 pont felett Gárda Altiszt
800 pont felett Gárda Tiszt
900 pont felett Gárda Szakasztiszt
1000 pont felett Gárda Fõtiszt
1100 pont felett Gárda Kapitány
1200 pont felett Gárda Fõkapitány
1300 pont felett Gárda Vezérnagy
1400 pont felett Gárda Oltárszernagy
1500 pont felett Gárda Tábornok
       Ministránsaink közül a legjobbak eljutottak Rómába, de idehaza is számos kiránduláson, táborban vettek részt valamint az évi közös kirándulások  is  hozzátartoznak a szorgalmasabbak jutalmazásához, nem beszélve a közösség erejérõl.
A ministránsok közös imával kezdik szolgálatukat.
    Örömmel szolgáljatok az Úrnak!
Örömmel lépjetek a színe elé!
Könyörögjünk!

       Úristen aki megengeded, hogy szent oltárodnál szolgáljunk, segíts hogy szeressük társainkat és  úgy végezzük szolgálatunkat, hogy egykor mennyei oltárodnál is ott lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

A ministránsok közös imával fejezik be szolgálatukat.
Istennek legyen hála!
Könyörögjünk!

       Úristen aki oltárod szolgálatával örvendeztettél meg bennünket add hogy odahaza mindenkit szeressünk, s így meglássák rajtunk, hogy Tebenned hiszünk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.


Szent Tarzíciusz, a ministránsok védõszentje, könyörögj érettünk!


Augusztus 18. Szent Tarzícius vértanu + 257.

       Abban az idõben, amikor Valérián császár haragja a keresztények ellen támadt, nagydicsõséget hozott a római egyházra a gyermek Tarzícius vértanusága. A 257. esztendõben adta ki a császár elsõ üldözõ rendeletét fõvezérének, Makriánusnak áskálódására. Hamarosan megteltek a börtnök keresztényekkel. De mindannyiukat megelõzte a szenvedésben és a koszorú elnyerésében ez a gyermek, akinek hõsiességét Damazus pápa egy sorba állítja Szent István elsõ vértanuéval.
       Tarzícius az akolitusok rendjébe tartozott, gyertyavivõ, ministráló fiú volt. Az oltárt szolgálta, igénytelen, apró szolgálatokban.Õrizte a gyertya lángját,  amikor fölvonult vele a szent  titkok  ünnepléséhez, de még  jobban az arcán tündöklött az ártatlanság és áhítat.  Kellett  világítani  az éjszakában az üldözött egyház rejtekhelyein a katakombák útvesztõiben az egész szent  kereszténységet körül özönlõ pogány sötétségben.
      Tarzícius gyertyája világított.Igaz, hogy  elhalványodott sugara, mikorra a terem másik végébe ért, s csak sejtetni  engedte a félhomályban  térdelõ híveket.  De a kehely aranyáról  még csillogva verödött vissza.  S most  azt akarta látni, azt akarta venni a homályban meghúzódó sereg. Nem az aranyáért, hanem a benne gyöngyözö, aranynál drágább szentséges véréért. Csendesen ég a gyertya, csendben áll a fiú. Ki gondolná, hogy mielõtt gyertyája leéghetne, ifjú életének lángja is ellobban? Füst nélkül, pislákolás, sercegés nélkül.
      Csak azért, hogy még egy utolsó szolgálatot végezhessen az oltár titka körül, vértanuságának bíboros ragyogásával világíthasson rá. Augusztus 15-én történt. Dénes preszbiter elvégezte  már a szentmisét. A  diákonusok kiosztották az Oltáriszentség kenyerét a híveknek, a jelenlevõknek, a szabadoknak. De a távollevõkrõl sem feledkeztek meg. Azoknak még inkább kell az erõsítés, a vigasztalás. Kegyetlen a börtön, még kegyetlenebb a hóhér! S az elelfogottak szenvedése, aggodalma végigborzongott a hívek közösségén. Reménységüket nem törte Ie. Tudták, hogy nem hiába ömlik a vér, s hogy elõttük van az élö vizek orrása, Krisztus teste és vére. Közös a kincsük az elfogottakkal. Ezért  és  ennek erejében lehet vértanúvá lenni!
      A pap végignéz a gyülekezeten. Keres valakit, aki elvinné a szent titkokat a börtönbe, a testvérekhez. Tarzícius már ott is áll mellette, nyújtja a kezét. Nem lehet elnézni a feje fölött. Beszéd nélkül is szól az ajánlkozása. Neki megtisztelõ kiváltság, ami másnak a kötelesség áldozata lenne. Mert nem könnyû bejutni a Mamertini-börtönbe! De ö megteszi. Ki gyanakodnék egy lábatlankodó fiúra? És hát nem hûségesen szolgált-e eddig? Tudja ö, hogy mit visz és hogy a Szentet nem veti az ebeknek, sem a gyöngyöt a sertések elé. Végre! Mégis csak ráesik a választás.
      Keblébe rejti a szentséget, elindul. Messzi kerüli a fórumokat, a csõdületeket. Nem gondol az utca sok csábító érdekességére. Az Urat viszi! És ez most mindennél elõbbre való. Még pajtásait sem veszi észre. A járása, a szeme ragyogása, szeretettõl kipirult arca mind hirdetik, hogy az lsten van nála. Lelkének lángolását alig palástolja óvatossága. Egyszerre egy kamasz társaság állja útját. Hangos a tér a lármájuktól. Még egy kellene közéjük, hogy teljes legyen a  játszó  kompánia  a  futballhoz. Tarzíciust  akarják be- fogni. 

       Ni, ott jön.  De hiába tartóztatják. Állhatatos  szabadkozására föltámad a gyanú: Tán csak nem a keresztények titkait viszi? Látják, hogy erre még szorosabbra fonja mellén a karját.
      Több se kell nekik! Elkezdik ráncigálni. Most kezükbe kerülhet, amirõl annyit beszélnek, csufolódnak városszerte, de amit még sohasem láttak: a keresztények titka! Sárba tiporhatják. Hogy miért akarják sárba tiporni? Maguk sem tudják. Talán mert szent és mert titok! Az ilyet pedig kamasz gõggel csak lerántani  lehet. De hiába erõlködnek, nem bírják a fiú karjait szétfeszíteni. Honnét veszi ezt az erõt?... Elõkerülnek a botok, a kövek. Csapásaik alatt szédül a kis akolitus. De arra gondol most is, hogy Urát viszi, a Legszentebbet, ki nem adhatja, a gyöngyöt, nem dobhatja a sertések elé. Összeroskadva, élettelenül terül el már a földön de még mindig mellén a keze, az ölelõ, féltõn óvó szeretet gesztusával. Erõ már nincs benne. Végigkutathatják a suhancok. Hiába  kutatják. Eltünt a titok, amit meg akartak szentségteleníteni. Az Ur, aki a szentség színében rejtõzött, megtalálta az utat hõs hitvallójához: keblébe rejtõzött s így erösítette a harcban. A hívek hiába várták vissza Tarzícius akolitust. Elõre ment világítani a többieknek. Róma porában csak a teste maradt. Arra rátaláltak. Fölvették és Kallixtus katakombájában temették el.

E LAP KEZDETE

É N E K K A R U N K

      Templomunk énekkara a szertartások méltóvá tételében mûködik közre. Bujdosóné Blanka vezetésével családias közösséget alkotnak. Évi közös kirándulással,  karácsonyi  játékos együttléttel és a minden vasárnapi próbák egymást névünnepükön is megköszöntõ légkörével, valóban egy családais, eredményesen mûködõ közösséget alkotnak.
     Énekkarunk tagja az Országos Magyar Cecília Egyesületnek, ami lehetõvé  teszi számukra a más énekkarokkal való találkozást, a megmérettetést és a tovább fejlõdést. Énekkarunk ifjúsági tagozata pedig egyházközségünk világi elnöke vezetésével a vasárnap  esti  szentmiséket teszi gitáros énekeivel méltóvá és széppé.
      Énekkarunk számtalan közös éneklésben együtt mûködik a városi énekkarral, s így nem csak egyházi mûvek szerepelnek a  repertoárban. Minden  évben kiemelkedõ teljesítménye énekkarunknak Jézus szenvedéstörténetének a Passionak az eléneklése virágvasárnap és nagypénteken. Aki szépen énekel az kétszeresen imádkozik, mondja a hagyományos mondóka. St. Cecília oltalma alatt  énekeseink munkáján Isten áldása van.

E LAP KEZDETE

Fatimai Engesztelõ Imacsoportunk

      Asztalos atya idején a lajosmizsei hívek készíttették el Fatimában a fatimai  keresztút 15. állomását, a feltámadást a szovjet-orosz uralom alóli felszabadulásunk emlékére 1992-ben. A nagyszámú lajosmizsei hívõ, aki részt vett Fatimában a megáldás ünnepi eseményén, nagy lelkesedéssel megfogadta, hogy imacsoportot alkot és hetente együtt imádkoznak, engesztelnek.
      Azóta  hetente buzgó imával köszöntik a Szûzanyát. A csoportnak bárki tagja lehet, aki imádkozni és engesztelni akar a fatimai látnokoknak mondottak szerint. Május 13-tól Október 13-áig bezárólag fatimai ájtatosságot végzünk templomunkban, ahol a Fatimai Szûzanyának külön kegyoltára van rajta a fatimai püspök által ajándékozott gyönyörû Szûzanya szoborral.

A Boldogságos Szûz Mária Fatimai Jelenéseinek Emlékezete
 Uram irgalmazz nekünk! ................................. Uram irgalmazz nekünk!
 Krisztus kegyelmezz nekünk! ......................... Krisztus kegyelmezz nekünk!
 Krisztus hallgass meg minket! ......................... Krisztus hallgass meg minket!
 Mennyei Atyaisten! .......................................... Irgalmazz nekünk!
 Megváltó Fiúisten! ........................................... Irgalmazz nekünk!
 Szentlélek Úristen! .......................................... Irgalmazz nekünk!
 Szentháromság egy Isten! ............................... Irgalmazz nekünk!

 A HÍVEK VÁLASZA:. .................................... Könyörögj érettünk!

 Mária Szeplõtlen Szíve, a Szentlélektõl kiválasztott Szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, áteredõ bûn nélkül fogantatott Szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, minden bûntõl mentes Szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, minden erénnyel és kegyelemmel teljes Szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, minden szentséggel teljes Szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, minden bölcsesség székhelye...
 Mária Szeplõtlen Szíve, az igazságosság tükre...
 Mária Szeplõtlen Szíve, frigynek szent szekrénye...
 Mária Szeplõtlen Szíve, az irgalom trónusa...
 Mária Szeplõtlen Szíve, a bûnösök menedéke...
 Mária Szeplõtlen Szíve, a keresztények segítsége...
 Mária Szeplõtlen Szíve, a betegek gyógyulása...
 Mária Szeplõtlen Szíve, a tévelygõk világossága...
 Mária Szeplõtlen Szíve, az igazak erõssége...
 Mária Szeplõtlen Szíve, szomorúak vígasztalása...
 Mária Szeplõtlen Szíve, kísértésekben erõsségünk...
 Mária Szeplõtlen Szíve, haldoklók reménysége...
 Mária Szeplõtlen Szíve, az isteni szeretet tökéletes áldozata...
 Mária Szeplõtlen Szíve, a fájdalom hét tõrével érettünk átszúrt szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, Jézus szeretetének záloga...
 Mária Szeplõtlen Szíve, a mennyben dicsõségesen megkoronázott Szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, segítünk minden viszontagságunkban...
 Mária Szeplõtlen Szíve, minden szív gyönyörûsége...
 Mária Szeplõtlen Szíve, az angyalok öröme...
 Mária Szeplõtlen Szíve, a mennyország ajtaja...
 Mária Szeplõtlen Szíve, a Rózsafüzér Királynéjának Szíve...
 Mária Szeplõtlen Szíve, nagyhatalmú és jóságos Szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, hûséges és irgalmas Szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, minden szelídségnek és türelemnek kútfõje...
 Mária Szeplõtlen Szíve, dícsérendõ és szeretetre méltó Szív...
 Mária Szeplõtlen Szíve, a tisztaság és ártatlanság forrása...
 Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit .............. Kegyelmezz nekünk!
 Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit .............. Hallgass meg minket!
 Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit .............. Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk!

       Istenünk, ki a Boldogságos Szûz Mária Szívét kegyelmed gazdagságával tökéletesítetted, hogy a te Szent Fiadnak méltó hajléka legyen, engedd kérünk, hogy mi is az õ nyomdokain járva, Szeplõtlen Szívének tisztaságát csodálva és életünkben egyre jobban hozzá ragaszkodva, az irántad való szeretetben naponként gyarapodjunk és e földi élet után az örök boldogság örömeibe jussunk. Kisztus a mi Urunk által.      Amen

SzVU.194.

Ó Mária Szent Szíve szûz virág!
Harmata, illata imádság.                          
Várja Fiát, égi Urát,                                 
Virrasztva, epedve éj s napon át.           

Ó Mária Szent Szíve tiszta kert,
Melyben az ég Ura lakást nyert.
Fészek e Szív, mely haza hív,
Mikor a földi baj ostroma vív.

Ó Mária Szent Szíve, csillagunk!
Vezérünk, gyámolunk, bizalmunk.
Nézz le reánk, földi csatán!
Vígy föl a mennybe a harcok után.

       Oltalmad alá futunk Istennek szent Szülõje! Ajkamon ama imának szavaival melyekkel  Krisztus  Egyháza  évszázadok óta hozzád fordul, imádkozunk ma e felszentelt helyen, amelyet Te Anyánk, mint szent Fiad templomát, különös módon szeretsz.  60 évvel  ezelõtt /1942/ és utána 10 évvel szolgád XII. Pius pápa, látva az emberiség szenvedését, az egész világot Szeplõtlen Szívedre bízta e szavakkal:
     "Rózsafûzér Királynéje, keresztények segítsége, az emberi nem menedéke, Isten harcainak gyõztese! Esedezve borulunk le trónusod elé abban a biztos reményben, hogy ki fogod esdeni számunkra az irgalmat, a szükséges kegyelmet, a hathatós segítséget és védelmet a megpróbáltatások jelen napjaiban, nem ugyan a magunk érdemeiért, melyekre úgysem  hivatkozhatunk, hanem kizárólag a Te anyai Szíved mérhetetlen jóságáért. Neked, a Te szeplõtelen  Szívednek ajánljuk és szenteljük magunkat az embneriség történetének megrázó óráiban, egyesülve nemcsak az Anyaszentegyházzal, Jézusod titokzatos Testével,  amely annyi helyen  szenved és vérzik, s oly sokféle gyötrelmet él át, hanem egyesülve az egész világgal, mely  átkos viszályoktól széjjelszaggatva, gonoszságaink áldozataként a gyûlölet tüzében lángol.
        Indítson könyörületre a sok anyagi és  erkölcsi  romlás: Atyák, anyák hitvesek, testvérek és ártatlan gyermekek mérhetetlen fájdalma és szorongattatása, annyi virágában kettétört élet, a  háborúk, gyilkosságok és abortuszok vérontásában szétmarcangolt  annyi  emberi  test, annyi  gyötrõdõ és haláltusában vívódó lélek, akik az örök halál veszélyében forognak. Ó irgalom Anyja! Esdd ki Istentõl a békét és mindenekelõtt azokat a kegyelmeket, melyek  pillanat  alatt  képesek megtéríteni az emberi szíveket, azokat a kegyelmeket, amelyek elõkészítik, megvalósítják és biztosítják a békét!
        Béke Királynéje, könyörögj érettünk és eszközöld ki a háborgó  lelkeknek a békét,  amely  után a népek vágyakoznak, az igazságos és méltányos békét, amelynek mértéke Krisztus szeretete. Add meg a fegyverek nyugvását és a lelkek békéjét, a rend nyugalmát, hogy végre megvalósuljon Isten országa közöttünk. Vedd oltalmadba a hitetleneket és azokat, akik a halál árnyékában sínylõdnek, adj nekik békét és eszközöld ki, hogy számunkra is felragyogjon az Igazság napja hogy velünk együtt zenghessék a világ Üdvözítõjének:''Dicsõség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakakaratú embereknek''.
        Részesítsd  a  béke áldásaiban és vezesd vissza Krisztus egyetlen aklába, az igaz Pásztorhoz azokat a népeket is, melyeket tévedés, vagy egyenetlenség szakított el tõlünk, s gondolj azokra a népekre, akik hûségesen õrzik tiszteletreméltó képedet ikonokra festve házaikban.
        Szerezz  békét  és  teljes szabadságot Isten szent Egyházának, vess gátat az új pogányság, a liberalizmus özönlõ áradatának, szítsd fel híveidben a tisztaság szeretetét, a keresztény életmódot és az apostoli buzgóságot, hogy az Istennek szolgáló nemzetek érdemekben és számban egyaránt gyarapodjanak.
        Végezetül pedig úgy amint Jézusod Szívének fölajánlottuk az Egyházat és az egész emberi nemet, belé helyezve minden reményünket, hogy e Szív legyen  számunkra  a gyõzelem  és üdvösség jele és záloga, ugyanígy Neked, a Te szeplõtlen  Szívednek örökre felajánljuk magunkat ó Anyánk, világ Királynéje,  hogy a Te szereteted és pártfogásod siettesse Isten országának gyõzelmét és az összes nemzetek egymással  és Istennel megbékélve, boldognak hirdessenek Téged és a Föld egyik sarkától a másikig Veled együtt zengjék a dicsõség, szeretet és hála örök magasztaló énekét Jézus szentséges Szívének,  amelyben egyedül találhatják meg az Igazságot,  az Életet és a Békét."
                                                                        / A.A. Santa Sedis, 1942.nov.23./ 
        Amikor a világot, minden népet és minden embert Rád bízunk ó Anyánk, akkor rád  bízzuk egyúttal családunkat, városunkat, hazánkat és Anyai Szívedbe helyezzük, miként azt hûséges szolgád XII. Pius 1942-ben St. Péter  székében megtette. Ó Szeplõtelen Szív, segíts minket, hogy a gonoszság veszélyét legyõzzük, amely oly könnyen befészkeli  magát a mai ember szívébe és melynek elképzelhetetlen hatásai jelen életünket terhelik és a jövõ útjait látszólag elzárják. Fogadd  ezért jó szívvel irgalmadban bízó kéréseinket:
Az éhínségtõl és a háborútól................................ Ments meg Uram minket!
Az atomháborútól, az ellenõrizhetetlen önpusztítástól,
                    a háború minden fajtájától............... Ments meg Uram minket!
Az ember élete elleni bûnöktõl............................ Ments meg Uram minket!
A gyûlölettõl és Isten kegyelmének elhanyagolásától
                                                                                 Ments meg Uram minket!
Minden igazságtalanságtól................................... Ments meg Uram minket!
Isten parancsainak könnyelmû megszegésétõl.... Ments meg Uram minket!
Hogy az emberek szívébõl Isten igazságát kioltsák
                                                                                 Ments meg Uram minket!
A Szentlélek elleni bûnöktõl................................. Ments meg Uram minket!
MENTS MEG URAM MINKET!
       Hallgasd meg Krisztus Édesanyja ezt a segélykiáltást, amelyben minden  ember, egész népek ínsége kiált feléd!  Még egyszer mutatkozzék meg a világ történelmében az irgalmas szeretet hatalma, hogy a gonoszságnak megálljt  parancsoljon! Hogy a lelkiismeretleneket  megváltoztassa! Szeplõtelen Szívedben nyilvánuljon meg mindenki számára a remény
világossága.    Amen. 
1. Szép Iria tündöklött, május volt éppen
    Te eljöttél Mária, mennyei fényben.
    Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

2. A Föld színét öldöklõ háború dúlja,
    Mondd jó Anyánk, lesz-e még békesség újra?
    Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

3. Te itt vagy hogy három kis gyermeket válassz
    Kik gyötrõdõ lelkünknek hozzák a választ.
    Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

4. A jó hír haldd így hangzik: ''lesz újra béke"
    Ha szívetek szûntelen esdekel érte.
    Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

5. Az olvasót minden nap hûséggel végezd
    S az Jézussal eggyé fûz, oltalmaz téged. 
    Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

6. Te jó Anya-szívedet hoztad el nékünk
    Hogy jóságod kelyhébõl Jézusnak éljünk.
    Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

7. Ó Asszonyunk, Mária, drága jó Anyánk,
    Jaj ne hagyj el, oltalmad terjeszd ki reánk.
    Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria

1. jelenés május 13.

        Három elõkészítõ angyali jelenés után 1917-ben a Szûz Anya megjelent Fatimában a három kis pásztor gyermeknek: a 10 éves Lúciának, a 9 éves Ferencnek és a 7 éves Jacintának. A gyermekek a Vova da Iria (Irén völgy) lejtõjén  legeltették jószágaikat. Hirtelen villámlást láttak, s mivel azt hitték hogy vihar közeledik, elindultak hazafelé. Ám újabb villámlás következett, s tõlük  nem  messze egy tölgyfabokor ágai között egy tündöklõ fehérségbe öltözött alakot láttak, aki megszólította õket:
        "Ne féljetek, nem bántalak titetek" Honnan jön, kérdezte meg Lúcia a jelenést, s a válasz az volt, hogy az égbõl. Ekkor Lúcia ismét kérdezett:
        "Mit akar tõlünk?" * "Azért jöttem, hogy megkérjelek benneteket, jõjjetek el a következõ 6 hónapban ugyanezen a napon, ugyanebben az órában mindig ide és a végén majd megmondom, hogy mit akarok" -Én is az égbe fogok jutni, kérdezte Lúcia. -Igen, felelte a  szépséges hölgy.* -És Jacinta? *  -Õ is. -felelte. * -És  Ferenc? Õ -is, de addig még sok rózsafüzért kell elimádkoznia. Majd így folytatta: "Fel akarjátok-e magatokat ajánlani  Istennek?  Elfogadjátok-e  kezébõl a szenvedést, amit majd számotokra küld, jóvátételül minden bûnért, amivel õt megbántják és a bûnösök megtéréséért?" * -Igen! -feleltük."Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelmében  menedékre leltek." Amint  kimondta e szavakat a jelenés széjjel tárta kezét, a gyermekeket pedig  valami belsõ fényesség árasztotta el.
      Közben a jelenés folytatta:
            "Imádkozzátok minden nap a rózsafûzért, hogy kieszközöljétek a világ számára  a békét és hogy a háború hamarosan befejezõdjön".Ekkor a jelenés felemelkedett és eltûnt. A gyerekek a maguk módján fogadták a jelenést. Jócselekedetként adtak az állatoknak enni, amikor õk szomjaztak, ezt felajánlották. A gyerekek áldozatokat vállaltak a bûnösök megtéréséért. De a szenvedések sorában ott volt szüleik, a rokonok, az ismerõsök, a hatóságok meg nem értése és üldöztetése, még börtönbe  is zárták a gyerekeket rövid idõre, hogy így ijesszenek rájuk, ám  a hétpróbás zsiványok rövidesen együtt imádkoztak és énekeltek a három kisgyermekkel  a cellákban.  Kézzel  foghatóan bebizonyosodott,  hogy boldogok akik hittek, és kik Istenben  bíztak  meg nem szégyenültek,  még akkor sem, ha a világ szemé ben még kínozták is õket.
            Imádkozzunk  testvérek  mi  is  a békéért, a hit terjedéséért, a bûnösök megtéréséért ajánlák fel szenvedéseinket, fájdalmainkat, meg nem érseinket és különösen is imádkozzuk a rózsafûzért, fonogatva koszorúnkat a  Szeplõtelenül fogantatott  Égi  Édesanya  kezét  megfogva önmagunk és mások bûneiért, a világ közömbösségéért, Isten és az õ  szentjeinek  gyalázásáért és káromlásáért, az ártatlanok elleni tõrvetésekért. Amen.

2. jelenés június 13.

      Errõl a napról Lúcia így számol be a naplójában. Június 13-án tartotta plébániánk Szent Antal ünnepét. Az volt a szokás, hogy korrán reggel, virradatkor kihajtják  a nyájat, s 9 órakor már újra behajtják, hogy mindenki ott lehessen a 10 órai szentmisén,  majd  a  Cova  de  Iriai szabadtéri ünnepségen. 11óra lehetett amikor a Szentmise után  elindultunk Ferenccel és Jacintával Cova de Iriába, várva a szépséges pillanatot, hogy ismét megjelenik a szépséges hölgy. A nép követett bennünket és kérdésekkel ostromolt. Mintegy 40-en lehettünk. Alighogy elimádkoztuk a rózsafûzért, máris megjelent a fénycsóva, majd a tölgyfabokor fölött a Szûzanya. Én megszólítottam: "Mit kíván  tõlünk?" Õ azt felelte: "Azt szeretném, ha a jövõ hónap 13-án is eljönnétek. Addig  is imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, s majd megtudjátok, hogy ki vagyok és hogy mit akarok".
        Ekkor azt mondtam a Szûzanyának, hogy vigyen föl bennünket az égbe, mire õ azt válaszolta, hogy Jacintát és Ferencet hamarosan felviszi oda, de nekem maradnom kell, mert Isten általam akarja az emberek szívébe belevésni a Szûzanya Szeplõtelen Szívének tiszteletét. Azt mondotta, hogy az õ Szeplõtelen Szíve lesz az én menedékem és Istenhez vezetõ  útam. Ezután felemelkedett és eltûnt a szemünk elõl.
        Hazamenetelük után a plébános beszélgetett el a gyermekekkel, aki kifejezte abbéli  aggodalmát,  hogy nem-e a gonoszlélek akarja a gyerekeket megtéveszteni. Ám a gyerekek olyan komolyan vették az imát és az engesztelést, hogy az bizonyára nem lehetett a gonoszlélek szándéka. Minden vágyuk az volt, hogy minél elõbb láthassák Jézust és a Szûzanyát a mennyországban.
            Szent Pál azt írja a római levélben: "Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk". Fontos hogy a szívünkbõl soha ki ne haljon a remény, hanem mindig vágyakozzunk oda, ahol Krisztus ül az Atya jobbján, hogy közbenjárjon érettünk. Hiszen az imádság Istennel való beszélgetés.  Õ szól hozzánk, aki a világot és benne minket létrehozott, megváltott és ma is gondot visel reánk. Õ, aki egy Fiát is odaadta a bûnös emberiségért, s aki a 7 fájdalmú Szûzanyát testestõl, lelkestõl fölvette a mennybe, a szeplõtelent, a tisztát akit boldognak hirdet minden nemzedék.
            Isten  mindent értünk és nekünk teremtett. Megmenteni is minket akar. Fölemelni a bûnbõl, mely idegen az emberi lélektõl, hiszen a lelkünk jónak teremtetett és üdvösségre vágyik. Hogy ezt elérjük az imát és különösen a rózsafüzér imádkozását ajánlja a Szûzanya, hogy a titkok elmondása közben elmélkedjünk azon, milyen jó is hozzánk az Isten és milyen szeretet és boldogság az ahová hazavár bennünket. Hogy legyen erõnk a szépre, a jóra, a megbocsátásra, az irgalmasságra és a bûnbánatra. Rózsafüzér  Királynéja  segíts hogy célba érjünk, hogy egykor veled együtt lehessünk.          Amen.

3. jelenés július 13.

      Lucia a plébános szavai hatására, félt attól, nehogy a gonoszlélek jelenésének legyenek kitéve, ezért elhatározta, hogy nem megy el. Az emberek már elõzõ nap délután el kezdtek gyülekezni. Mikor Lucia elmondta Jacintának és Ferencnek a döntését, azok azt mondták, hogy õk akkor is elmennek, bár Jacinta sírt amiatt, hogy Lucia nem akar elmenni és kérlelte hogy miért? Lucia  akkor  elmondta, hogy attól fél, hogy az ördög az. Ferenc ekkor azt  mondta neki. Hogy lehetne az ördög, hát nem láttad, hogy milyen szépséges és jóságos volt? Ferenc  még este is elment Luciához és próbálta rávenni hogy menjen velük, de õ hajthatatlannak tûnt. Ám amikor másnap elérkezett  az  indulás  ideje, Lucia  olthatatlan indíttatást érzett, hogy velük menjen. A huzakodás miatt  kicsit  késve  érkeztek,  sokan  imádkoztak ott és már a Szûzanya is ott volt.  Azt kérte tõlük, hogy a következõ hónap 13-án is jöjjenek el  és hozzanak magukkal rózsafüzért és imádkozzanak a háború végéért és a békéért. "Jöjjetek el minden hónapban és majd októberben elmondom, hogy ki vagyok és csodát is fogok tenni, hogy mindenki elhiggye, hogy ki vagyok". -mondotta a jelenés.
        Ekkor kitárta a karjait, valami fénysáv hatolt a földre, s a gyerekek egyszerre hatalmas lángtengert pillantottak meg, mely tele volt az elkárhozott lelkekkel. A tûzben  ide-oda úszkáltak, fájdalmukban és reménytelenségükben  könyörögve szenvedtek. A szenvedõ  lelkektõl eltérõ formájuk volt az ördögöknek. A jelenés csak egy pillanatig  tartott és iszonyatos volt.
      "A poklot láttátok" -mondotta a Szûzanya. Isten szeretne megmenteni minden embert ettõl a fájdalomtól, de mindenki szabadon dönt, hogy hogyan él. Imádkozzatok, hogy a gonosz és rossz emberek megtérjenek és ne jussanak a fájdalmak helyére.
        "És ha az emberek nem hagynak föl bûnös életmódjukkal és nem imádkoznak, ha a pápa nem ajánlja föl  Oroszországot szeplõtlen Szívemnek, még szörnyûbb háború fog következni és éhínség és egyházüldözés. Ha teljesítik kérésemet,  Oroszország meg fog térni. Ha nem elterjeszti tanait, háborúkat és egyházüldözést szervez, leöleti a jókat". Majd a Szûzanya ezt megtiltotta, hogy errõl akkor beszéljenek.
        Ezután azt mondotta: "A rózsafüzér tizedeinek a végén mondjátok: Ó Jézusom, bocsásd meg bûneinket, ments meg minket a pokol tüzétõl, vidd mennybe  a  lelkeket, különösen  azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra Amen".
        A gyerekek gyakran mondogatták, hogy milyen szörnyû a pokol s hogy mennyire sajnálják a lelkeket, akik oda kerülnek. De még a szüleik sem akartak hinni a gyerekeknek, s mindenhová menniük kellett kihallgatásokra, a plébánostól a polgármesterig, ám õk álhatatosak maradtak. Minden félével ijesztgették õket, még azzal is, hogy az életükkel játszanak. Amikor látták, hogy nem bírják õket meggyõzni fenyegetéssel, akkor arra akarták rávenni, hogy ne menjenek oda többé. Nagyon sokat szenvedtek a felnõttek hitetlenkedése és hitetlensége miatt.

4. jelenés augusztus 19.

        Már elõzõ nap estétõl sereglettek az emberek a jelenések színhelyére. A körzetparancsnok azonban erõszakkal beültette a gyerekeket az autójába és elvitte magával, hogy ne lehessenek ott a jelenéskor. Amikor a tömeg ezt megtudta a gyerekeket vivõ autó után indultak. Közben az ottmaradottak látták a villámlást és a bokorra leereszkedõ felhõt. Mindenki meghatódott és errõl beszélt. Közben  a körzeti megbízott és a polgármester megfenyegették a gyerekeket, de õk még ezt a megaláztatásukat is a bûnösök  megtéréséért és a szentatyáért ajánlották fel. Egyenként kihallgatva próbálták megtörni a gyerekeket, azt mondva nekik, hogy a másik kettõ már meghalt. Ezután a rabok közé zárták õket, ahol látva a három gyermek hitét a becsukott gonosztévõk is hamarosan együtt imádkoztak a gyerekekkel. Közben a jelenés helyérõl az emberek mellüket verve érkeztek be a városba  és mindenkinek elmondták,  hogy a látnokok nélkül is ott volt a Szûzanya.
            Ám a gyerekek alighogy kiszabadultak, 15-én kiterelték a nyájat egy Valinthos nevû helyre és akkor megtörtént amire nem is gondoltak. Jacinta nem volt velük, de szinte abban a pillanatban hogy megjött hatalmas villanást láttak és megjelent az égi hölgy. Ekkor Lucia  megkérdezte. Mit kíván tõlünk? Azt hogy a következõ 13-án menjetek Cova de Iriába, imádkozzátok minden nap a rózsafüzért.Ezután a jelenés ismét megígérte, hogy az utolsó látogatásakor olyan csodát fog majd tenni,  hogy  mindenki hinni fog. A gyerekek megkérdezték, hogy mit csináljanak azzal  a  pénzzel amit az emberek a jelenés színhelyén hagytak? -Csináltassanak belõe két körmeneti hordállványt, volt a Szûzanya válasza, majd megígérte a gyerekeknek, hogy néhány beteg meg fog gyógyulni, de kérte, hogy sokat imádkozzanak a bûnösök megtéréséért.
        Miután a gyerekeket nem sikerült megfélemlíteni, az emberekkel próbálkoztak. Megfenyegették õket, a jelenést kigúnyoló röpcédulákat szórtak szét a környékbeli településeken. Ezután egy összevont rendõrcsapat vonult Fatimába,  hogy megfélemlítse az embereket, de azok elmentek egy hegyi kápolnába a plébánosukkal együtt. A csapat a  jelenés helyéhez vonult és ott saját maguknak mondták el a beszédeiket. Közben a hívek a plébános vezetésével mentek a kápolnából hazafelé és meglátták amit a rendõrök mûvelnek. Kifütyülték õket szónokostul, parancsnokostul.
        Ezután a felbõszült vezetõk mindenkit megfenyegettek, a rendõröket is, majd a gyerekeknek azt mondták, hogy mostmár biztosan kivégzik õket, ha el nem mondják, hogy az egész csak csalás és hazugság. A gyerekek erre a fenyegetésre azt mondták: "...jól van, öljetek meg bennünket, legalább akkor mindnyájan az égbe jutunk..." Az emberek  sem hagyták õket békén, sokan kérték, hogy imádkozzanak értük, meg szeretteikért, meg az iránt érdeklõdtek, hogy mi lett a sorsa elhunyt szeretteiknek, de õk állhatatosan állták úgy a hatóságok, mint az emberek rohamát.

5. jelenés szeptember 13.

        A gyermekek szülei már nem fenyegették a látnokokat, miután az elõzõ alkalommal a tömeg jeleket látott, sõt az emberek azóta is több különös dolgot tapasztaltak. Lúcia apja is a gyerekek pártját fogta. Amikor elérkezett szeptember  13-a, már olyan sok ember várakozott a jelenések helyén, hogy a gyerekek alig  tudtak elõre haladni, közben minden felõl kérések hangzottak feléjük hogy betegségeikre, bajaikra kérjék az Isten és a Szûzanya segítségét.
        Alighogy megérkeztek a kis tölgyfa bokorhoz, felmorajlott a tömeg, mert látták a villanást, ami a jelenések kezdetét szokta jelezni. A tömeg elkezdte imádkozni a rózsafüzért, térdre esve, sírva. Az égen különös jel tûnt fel, egy ovális fényszerû alak,  ami kezdett lefelé süllyedni és a föld fölött eltûnt. Mintha egy csokor virág ereszkedett volna le a földre. Mintegy húszezer ember térdelt a tölgyfabokor körül.
        A Szûzanya elmondta hogy meg van elégedve a gyermekek áldozatával és az emberek imájával és bûnbánatával. Megigérte, hogy októberben az Úr Jézus fog eljönni és olyan jelet fog adni, hogy mindenki hinni fog .A Szûzanya a szenvedõ lelkekért  való imára buzdította a gyermekeket: "Ó Jézusom bocsásd meg bûneinket, vidd mennybe a lelkeket,  különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra".
        Majd így folytatta: "Imádkozzátok továbbra is a Rózsafüzért, hogy így kieszközöljétek a háború végét". Ezután a gyermekek elmondták a Szûzanyának, hogy sokan kérték a közbenjárásukat betegeik  gyógyulásáért,vagy voltak  akik  tudni  szerették volna, hogy elhunyt szeretteik lelkének mi  lett  a sorsa és a mennybe jutottak-e? A Szûzanya elmosolyodott, majd azt mondotta: "Néhányan közülük meg fognak gyógyulni, a  többiek nem. Az emberek pedig igyekezzenek úgy élni,  hogy haláluk után ne kelljen a lelkük üdvösségéért aggódnia az ittmaradottaknak. Hozzanak áldozatot a bûnösök  megtéréséért és saját bûneik bocsánatáért, mert ez kedves a fölséges Isten elõtt". E szavak után megáldotta a gyermekeket, majd felemelkedett és eltûnt.
        Elgondolkodtató, hogy milyen értéke van az áldozathozatalnak és a szenvedések vállalásának. Ennek fényében méginkább elgondolkodtató, hogy a gonoszlélek az emberek szívébõl épp az üdvösséghez, a bûnbánathoz vezetõ  gyakorlatokat  akarja az emberek szívébõl kitépni. Az embereket a bûnös élet káprázata érdekli és a bûnök következményeit nem bûnbánattal, hanem újabb bûnökkel akarják befedni. Így érthetõ meg, hogy milyen álságos amikor a haldoklóknak injekcióval akarják megrövidíteni az életét a szenvedését, megfosztva õket a lehetõségtõl, hogy vezekeljenek bûneikért,  melyeket  elkövettek. Ha Jézus kereszthalála az egész világ bûneit eltörölte, milyen csodálatos értéke van a szenvedésnek! Mekkora bûn elvenni a vezeklés lehetõségét és milyen nagy kegyelem a szenvedések tudatos vállalása és  felajánlása.  Nem  véletlen, hogy az áteredõ bûn nélkül fogantatott Égi Édesanya hétfájdalmú Szûzként távozott testestül-lelkestül a földi életbõl.
        Ó szenvedések Anyja  taníts  meg minket is a fájdalmak, a gyötrelmek, a szenvedések elviselésére, sõt elfogadására önmagunk és mások bûneiért való  engesztelésére, a világ békéjének és a családok egységének megteremtésére.          Amen.

6. jelenés október 13.

       Október esõi hatalmas sártengerré változtatták az útat. A látvány megrenrendítõ  volt.  Az  esõben,  a sárban ott térdeltek az emberek ahogyan mentünk  a  jelenések  helyére, mondta Lúcia. Aztán az emberek becsukták ernyõiket és az esõben ázva elkezdték a rózsafüzért. Hamarosan mindenki láthatta a villanást és a Szûzanya megjelent. "Szeretném, ha itt  templomot emelnének  a  tiszteletemre. Én vagyok a Rózsafüzér Királynéje. Imádkozzátok továbbra is a rózsafüzért és a háborúnak hamarosam vége lesz, a katonák hazatérnek".
        Az a fontos, hogy az emberek megjavuljanak és tartsanak bûnbánatot. Ne bántsák  meg a fölséges Istent, hiszen már annyian és oly sokszor bántották. Ekkor a Szûzanya széttárta kezeit s mintegy szétszórta velük a Nap sugarait. Saját fényessége visszaverõdött a Napba, valami csodálatos volt. A Szûzanya  felemelkedett és úgy látszott, hogy Szent József áll ott a fényben a kisded Jézussal, majd a Szûzanya jelent meg csodálatos, szavakkal le nem írható szépségû fehér ruhában és kék színû köpenyben, majd a Fájdalmas Szûzanya jelent meg Szent Fiával. Ekkor az Úr Jézus megáldotta a világot, majd ismét a Szûzanya jelent meg.
        Mialatt a gyerekek ezt a csodálatos jelenetsort látták a mintegy 70 ezernyi ember elõtt megnyílott a felhõs égbolt, egy pillanat alatt abbamaradt az esõ és egy szempillantás alatt minden száraz lett. Ebben a pillanatban a Nap teljes fényében feltûnt az égen és hirtelen elkezdett önmaga körül forogni mint valami csodálatos tûzkerék s mindeközben a szivárvány minden színe világította be az embereket. Mintegy 10 percig tartott a Napcsoda, az emberek térden állva a mellüket verték és a Hiszekegyet, a Miatyánkot és az Üdvözlégyet imádkozták, s felindították a tökéletes bánatot a szívükben.  Az öröm,  a hála és a bünbánat könnye folyt az emberek arcán. Senki sem kérdezett semmit. 
            Még a legnagyobb újságok is ilyen címszavakkal jelentek meg.

"Mária  valóban  megjelent!"
"Karácsony volt a hegyekben, ismét földre szállott az Isten!"
"A Szûzanya vigyáz a világra!"
"Isten véget vet a háborúnak!"
"Hetvenezer ember látta és tanúsítja: 
hogy az Isten hatalma végtelen!"

        Nem volt kétség, nem volt hitetlenkedõ, aki ott volt mindenki hitt. A polgármester lemondott és bocsánatot kért a plébánostól a hívektõl és Istentõl. Az addig hitetlen ember megtért és bûnbánatot tartott. Fatima  csodája, a gyógyulások, az üzenetek máig hatnak. A fatimai Szûzanya tisztelete elterjedt a világban, a rózsafüzért százmilliók imádkozzák  és  a  mai hitetlen világ  is döbbenten áll a fatimai titkok megvalósulása elõtt.  Amikor a rövid életû pápát követõ pápának, mostani Szentatyánknak vére  a  római  St. Péter téren vörösre festette saját reverendáját, akkor ismét  megállt  egy pillanatra a világ és elgondolkodott Fatima titkán és a beteljesedett jövendöléseken. 
        A Szûzanya vigyáz ránk  és közbenjár értünk, de megmenteni mindattól ami bekövetkezhet csak mi tudjuk saját magunkat, ha engesztelünk és bûnbánatot tartunk. A "Hatalmas Bíró" haragját csak az ima, az engesztelés, a bûnbánat enyhítheti meg és tarthatja vissza.

        Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd meg szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket  minden veszedelemtõl, mindenkor dicsõséges és áldott Szûz.  Mi Asszonyunk,  mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat,  ajánlj  minket szent Fiadnak, mutass  be  minket  szent Fiadnak.        Amen.

        Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szûzanya. Keservét a búnak-bajnak, eloszlatni  van  hatalmad.  Hol  már  ember nem segíthet, a Te erõd nem törik meg. Hõ imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség  kínja  nagy, mutasd meg hogy Anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szûzanya.          Amen.

        Szûz  Szülõje  Istennek!  Engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szûz Szülõje Istennek, engedd, hogy tied legyek!

        Anyám, tebenned bízom és reménylek, Anyám, te utánad epedek, Anyám, te jóságos kegyelmezz,  Anyám, te hatalmas, védelmezz, Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,  Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, Anyám, ó jöjj, s ne hagyj elveszni.

        Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas!  Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened ó hûséges!   Fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja! Szomorúak vigasztalója! Bûnösök  oltalma és menedéke! Föld reménye és mennynek ékessége! Ki  kérte még segélyedet hasztalanul? Ki távozott tõled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít,  minden idõben! Biztosan állítom életben, s halálban: Mária  mindig  segít,  minden balsorsban!  Azért  hiszem,  s  meghalok  ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám fenn az égben! 
        Szûz  Szülõje  Istennek!  Engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szûz Szülõje Istennek,  engedd, hogy tied legyek!          Amen

 BEFEJEZÕ ÉNEK:

        Béke fejedelme, szentséges Istenünk,
        Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
        Békét adj szívünknek, békét családunknak,
        Békét nemzetünknek, békét a világnak!

        Szûz Mária Szíve, béke példaképe,
        Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!
        Békét adj szívünknek, békét családunknak,
        Békét nemzetünknek, békét a világnak!

        Liliom virágszál, Te vagy oh Mária.
        Eszközölj Fiadnál békét a számunkra!
        Békét adj szívünknek, békét családunknak,
        Békét nemzetünknek, békét a világnak!

        Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,
        Könyörgésünket oh Mária, ne vesd meg!
        Békét adj szívünknek, békét családunknak,
        Békét nemzetünknek, békét a világnak!

        Derítsd fel hazánkra a békesség napját,
        Adjál világ-békét, Mária, Szûzanyánk!
        Békét adj szívünknek, békét családunknak,
        Békét nemzetünknek, békét a világnak!

        Oltárunkra szállj le védõ palástoddal
        Áldd meg hû jász néped égi áldásoddal!
        Békét adj szívünknek, békét családunknak,
        Békét nemzetünknek, békét a világnak!

        Áldd meg városunkat és minden lakóját,
        Oltalmazz meg minket égi édesanyánk!
        Békét adj szívünknek, békét családunknak,
        Békét nemzetünknek, békét a világnak!

      BOLDOG FERENC ÉS JACINTA KÖNYÖRÖGJETEK ÉRETTÜNK 
      ISTEN SZENTSÉGES ANYJÁNÁL, HOGY TOVÁBBRA IS JÁRJON
      KÖZBEN ÉRTÜNK!

E LAP TETEJE

Karizmatikus
megújulás

Szentlélek csoportja


        Az Egyházban a Szentlélek munkálkodik. Ha valaki végignézi Egyházunk 2000 éves történetét, akkor láthatja, hogy minden kornak meg volt a  maga nehézsége  és az  Egyház mindig mindenbõl megtalálta a kiútat, vagyis az egyes korok emberének mindig meg tudta úgy fogalmazni az evangéliumok üzenetét,  hogy az követhetõnek bizonyult. A Szentlélek az egyes korok emberéhez  mindig  karizmatikus egyéniségek meghívásával juttatta  el  üzenetét. A mai korban XXIII. János pápa II. Vatikáni Zsinatot összehívó  akarata által indította el a Szentlélek az Egyház megújulását  és a zsinat szavára igennel felelõk  közösségei,  imacsoportjai  által a Szentlélek  most  a kovász munkáját végezteti az Egyházban. Ezek a közösségek lesznek majd az örömhír tovább vivõi az Egyházban.
      Lajosmizsén minden héten egy este összegyûlnek a karizmatikus megújulás elkötelezett hívei és együtt imádkoznak, énekelnek, Isten dcsõségére és a lelkek javára.

E LAP TETEJE

KARITÁSZ  SZERVEZETÜNK

        A Magyar Katolikus Egyházon belül két nagy segélyszolgálat mûködik, a Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Karitász. A Magyar Karitász öleli fel az egyes egyházmegyék  és ezen belül az egyes egyházközségek Karitász csoportjait.
        Szervezettség nélkül egyházközségünk szétszórná anyagi lehetõségeit, ezért bármilyen kicsi is (néhány fõ), mégis nagyon nagy szolgálatot végez Karitász Csoportunk.  Egyházközségünk évi alap költségvetésének 10%-át fordítja jótékony célokra és ezt a helyi Karitász Csoport által teszi. Úgy a Szent Antal perselybe, mint az e célra adott adományokat igyekszünk gondosan, nem elaprózva olyan családoknak, vagy magányos embereknek jutjuttatni,  akik  arra valóban  rászorulnak és saját hibájukon kívül kerültek szorult helyzetbe.
        Így nyújtottunk már segélyt iskola kezdéskor, karácsonykor, de téli tüzelõre éppúgy,  mint élelemre, ruhára, vagy pl. egy építkezés miatt adtunk áthidaló segélyt egy pillanatnyilag bajbajutott rendes családnak. Adományaink mindig jó célt szolgálnak és nem  kívánjuk oda juttatni, ahonnan a kocsmába, stb. kerül.  Karitász Szervezetünk együtt mûködik az  Egyházmegyei Karitászon keresztül az országos Karitásszal.

E LAP TETEJE

IFJÚSÁGI CSOPORTUNK

        Ifjúsági csoportunkat gyakorlatilag az ifjúsági hittan révén fogjuk össze. Ezen belül azután úgy a kirándulások mint a bálok, játékok,  táncok,  a szászámítógéptõl a pinpongon át a csocsóig, az asztali gombfociig minden belefér. Az alap a heti egy hittanóra és a heti szentmisén való részvétel. Túráktól a zarándoklatokon át a kirándulásokig lényegében önszántukból eldöntve,  hogy  hová  szeretnének  menni  és hogy kerékpárral, gyalog, vagy jármûvel. Közös  családi estekre meghívják szüleiket, de ezen felül is rendeznek szalonnasütéseket és jótékonysági összejöveteleket is.
        A fenti ismertetés szertelen, akár az ifjúság, mondhatná  valaki. Ámde a lényeg mindig az, hogy mûködik-e a dolog? Nálunk mûködik! A nagy létszám miatt azt is megengedhetik maguknak, hogy pl. egy szilveszteri, vagy farsangi összejövetelt több csoportban, érdeklõdési körüknek megfelelõen rendezzenek.
        Fiataljaink bár  mindent meg tudnak maguknak szervezni, kapcsolatot ápolnak a környékbeli falvak és Kecskemét fiataljaival és különféle rendezvényeiken kölcsönösen részt vesznek.

Ha bármi kérdésed, ötleted van,írj nekünk, válaszolni fogunk!

LEGFRISSEBB
VISSZA E LAP TETEJÉRE
MEGFONTOLNI VALÓ
VISSZA  A  NYITÓLAPRA