Egyházmegyénk
(bõvebben:www.katolikus.hu/kalocsa/)

A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye
Archidioecesis Colocensis-Kecskemetensis:

Egyházmegyénk felépítése:
Fõegyházmegyei Hivatal
Fõesperességek
Espereskerületek
Plébániák
Intézmények
          A hívek száma:    Kb.  400.000 fõ
          Plébániák száma:                 113 db
          Templomok száma:                 151 db
          Papság létszáma (2000)                 113 fõ
Fõegyházmegyénket Szent István király alapította. Két székhellyel bírt, Kalocsa-Bácsi Érsekség címen. Egyházmegyénket sem a tatár, sem a török nem kímélte. Volt idõ (pl. Tomori Pál érsek ideje), amikor az érsekeknek inkább kellett hadvezéreknek lenniük, mint fõpapoknak. A török idõk alatt  az érsekek nem tartózkodhattak egyházmegyéjük területén, ezekben a nehéz idõkben a lelkipásztorkodást ferences szerzetesek végezték. A XVIII. század derekán épült fel a jelenlegi Kalocsai Székesegyház és érseki rerezidencia. A legnagyobb kárt  mégis a bûnös  és igazságtalan  trianoni békediktátum  okozta  egyházmegyénknek,  amikor is az  érsekség területének a 2/3-át elveszítette.

1992-ben, amikor II. János Pál pápa az egyházmegyéket újjászervezte, a Váci Püspökségtõl és a Pécsi Püspökségtõl átvett területekkel egészült ki egyházmegyénk, melynek társszékesegyháza alapult Kecskeméten és mint érseki tartományhoz a pécsi, illetve a szegedi püspökségeket csatolták.
 

A KALOCSAI ÉRSEKEK IDÕRENDI SORRENDJE


  ASZTRIK O.S.B.
1000-1012
  GYÖRGY
1012-1064
  DEZSÕ
1064-1090
  FÁBIÁN
1090-1102
  UGOLIN
1102-1103
  FULBERT
1103-1111
  PÁL
1111-1113
  GERGELY
1113-1131
  FÁNCSIKA
1131-1134
  SIMON
1134-1142
  MUCSIA
1142-1156
  MIKÓ
1156-1165
  CSÁMA
1165-1171
  ISTVÁN
1171-1176
  ANDRÁS
1176-1186
  PÁL
1186-1190
  KÁN PÉTER
1190-1192
  GYÕRI SAUL
1192-1202
  JÁNOS
1202-1205
  MERÁNIAI BERTOLD
1206-1218
  CSÁK UGRIN
1219-1241
  BENEDEK
1243-1254
  BUZÁS TAMÁS
1255-1256
  ZSÁMBÉKI SMARAGD
1257-1266
  BANCSAl ISTVÁN
1266-1278
  GYIMESI JÁNOS
1278-1301
  ISTVÁN
1302-1304
  CSÁK VINCE
1306-1311
  VICSADOLI DEMETER
(választott, meg nem erõsített)
1311-1317
  JANKI LÁSZLÓ O.F.M.
1317-1337
  HARKÁCSI BÜKI ISTVÁN
(választott, meg nem erõsített)
1337-1343
  KABOLI LÁSZLÓ
1343-1345
  NESZMÉNYI MIKLÓS 
(választott, meg nem erõsített)
1345-1345
  HARKÁCSI BÜKI ISTVÁN
1345-1348
  VÁSÁRI MIKLÓS
1349-1350
  LACKFI DÉNES
1350-1355
  KESZEI MIKLÓS
1356-1358
  TELEGDI TAMÁS
1358-1367
  BEBEK DOMONKOS 
(választott, meg nem erõsített)
1367-1367
  SZIGETI ISTVÁN O.S.E.A.
1367-1382
  HELFENSTEIN LAJOS
1383-1391
  PELSÕCI BEBEK MIKLÓS
1391-1400
  SZEPESI JÁNOS
1401-1403
  DE DOMINIS KRIZOGON O.F.M.
1403-1408
  KORBÁVIAI MIKLÓS
1409-1411
  DE CASTIGLIONA BRANDA adm.
1411-1413
  DE BENZIS ANDRÁS
1413-1421
  SCOLARI CARMANUS
1421-1423
  BUONDELMONTE JÁNOS O.S.B.
1424-1447
  DE la BISCHINO MÁTÉ 
(kinevezett, be nem iktatott)
1447-1449
  SZEKCSÕI HERCZEGH RAFFAEL
1450-1456
  VÁRDAY ISTVÁN bíboros
1457-1471
  MATUCSINAI GÁBOR
1471-1478
  HANDÓ GYÖRGY
1478-1480
  VÁRADI PÉTER
1481-1501
  GERÉB LÁSZLÓ
1501-1502
  KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS
(kinev., be nem iktatott)
1503-1503
  FRANGEPÁN GERGELY
1503-1520
  TOMORY PÁL O.F.M.
1523-1526
  FRANGEPÁN FERENC O.F.M.
1530-1543
  GREGORIÁNC PÁL
1565-1565
  DRASKOVICH GYÖRGY
1573-1587
  KUTASSY JÁNOS
1596-1597
  HETESY PETHE MÁRTON
1600-1607
  SZUHAY ISTVÁN
1607-1607
  NAPRÁGYI DEMETER
1608-1619
  LÉPES BÁLINT
1619-1623
  TELEGDY JÁNOS
1623-1647
  PÜSKY JÁNOS
1649-1657
  SZELEPCSÉNYI GYÖRGY
1657-1666
  PETRETICH PÉTER
1667-1667
  SZÉCHÉNYI GYÖRGY
1668-1685
  GUBASSÓCZY JÁN
1685-1686
  BORKOVICH MÁRTON O.S.P.
1686-1687
  KOLLONICH LIPÓT bíboros
1691-1695
  SZÉCHENYI PÁL
1696-1710
  CSÁKY IMRE bíboros
1710-1732
  PATACHICH GÁBOR
1733-1745
  CSÁKY MIKLÓS
1747-1751
  KLOBUSICZKY FERENC
1751-1760
  BATTHYÁNY JÓZSEF
1760-1776
  PATACHICH ÁDÁM
1776-1784
  KOLLONICH LÁSZLÓ
1787-1817
  KLOBUSICZKY PÉTER
1822-1843
  NÁDASDY FERENC
1845-1851
  KUNSZT JÓZSEF
1854-1866
  LONOVICS JÓZSEF
1866-1867
  HAYNALD LAJOS bíboros
1867-1891
  CSÁSZKA GYÖRGY
1891-1904
  VÁROSY GYULA
1905-1910
  CSERNOCH JÁNOS
1911-1913
  VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD
1914-1923
  ZICHY GYULA
1923-1942
  GLATTFELDER GYULA (lemondott)
1943-1943
  GRÕSZ JÓZSEF
1943-1961
  HAMVAS ANDRÁS
1964-1969
  IJJAS JÓZSEF
1969-1982
  PASKAI LÁSZLÓ bíboros
1982-1987
  DANKÓ LÁSZLÓ
1987-1999
  BÁBEL BALÁZS
1999-........

F õ e s p e r e s s é g e k :
F õ s z é k e s e g y h á z i   F õ e s p e r e s s é g
Fõesperes: Tassi László kanonok
K a l o c s a i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Szeghalmi Ambrus kanonok
K e c e l i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Dr. Scharpf Egon tb. kanonok
 
B á c s i   F õ e s p e r e s s é g
Fõesperes: Szlanka József bácsi kisprépost, kanonok
B á c s a l m á s i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Bergmann János c. apát, kanonok
J á n o s h a l m i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Mityók János tb. kanonok
 
B o d r o g i   F õ e s p e r e s s é g
Fõesperes: Bergmann János, c. apát, kanonok,
B a j a i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Kereskedõ Zoltán érseki tanácsos
H a j ó s i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Lei János érseki tanácsos
 
K i s k u n s á g i   F õ e s p e r e s s é g
Fõesperes: Süveges István viceofficialis, kanonok
K e c s k e m é t i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Süveges István viceofficialis, kanonok
F é l e g y h á z i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Talapka István kanonok
M a j s a i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Vangel Imre kanonok
S o l t i   E s p e r e s k e r ü l e t
Esperes: Podmaniczki Imre érs. tanácsos
 
Fõegyházmegyénk papsági piramisa:

Érsek - fõpásztor:   D r.   B á b e l   B a l á z s

Segédpüspök:   B í r ó   L á s z l ó

Fõszékesegyházi Káptalan kanonokjai
Érseki és püspöki helynökök
Fõesperesek
Tiszteletbeli kanonokok
Kerületi esperesek
Pápai protonotáriusok, prelátusok és káplánok
Címzetes apátok
Címzetes prépostok
Tiszteletbeli fõesperesek és esperesek
Érseki tanácsosok
Fõegyházmegyei tanácsosok
Plébánosok
Plébániai kormányzók
Káplánok
Kisegítõlelkészek
Állandó diakonusok
Megbízott világi vezetõk
 

Szerzetesrendek Egyházmegyénkben

      Férfi szerzetesrendek
     Ciszterci rend
                  6500. Baja, Tóth K. tér 5. Tel.: 79/424-129
            Magyar Pálos rend
                  6113. Petõfiszállás-Szentkút, Tanya 473.

Tel.: 76/379-111
            Piarista Kegyes Tanítórend
                  6000. Kecskemét, Jókai u.1. Tel.: 76/481-603
     Nõi szerzetesrendek
           Angolkisasszonyok Szerzetesrend
                  6000. Kecskemét, Czollner tér 5.
Tel.:76/417-455/123
            Jézus Szíve Népleányok Társasága
                  6000. Kecskemét, Faragó Béla fasor 7.
Tel.:76/327-358
            Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanõvérek
                  6300. Kalocsa, Petõfi S. u. 2. Tel.:78/461-913
                  6100. Kiskunfélegyháza, Petõfi S.u.11.
Tel.:76/461-901
            Szent Benedek Leányai Társasága
                  6067. Tiszaalpár II., Istvánújfalu 87.
Tel.:76/424-196
Egyházi Oktatási és Szociális Intézmények

      Óvodák:
           Baja, Katona J. u. 3. Tel.:79/
            Jánoshalma, Bernát Z. u. 12-. Tel.:77/401-619
            Kalocsa, Asztrik tér 1. Tel.:78/462-076
            Kecskemét, Szolnoki u. 33. Tel:76/518-100/291
            Kiskunfélegyháza, Arany J. u. 10. Tel.:463-008
            Kiskunmajsa, Szent László u. 11. Tel.:77/482-658
     Általános iskolák:
           Baja, Katona J. u. 3. Tel.:79/
            Jánoshalma, Béke tér 8. Tel.:77/401-630
            Kalocsa, Asztrik tér 5. Tel.:78/462-380
            Kecskemét, Jókai u.1. Tel.: 76/481-603
            Kecskemét, Szent Imre u. 9.

Tel.:76/322-202 * 76/320-661
            Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1. Tel:76/462-342
            Kiskunhalas, Áchim A. u. 1. Tel.:77/421-016
            Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2. Tel.:77/482-383
     Kollégiumok:
           Kecskemét, Lestár tér 2. Tel.:76/328-685
     Középiskolák:
     Angolkisasszonyok leánygimnáziuma
                  Pedagógiai Szakközépiskola
                  6000. Kecskemét, Czollner tér 5. Tel.:76/417-455
            Iskolanõvérek
                  6500. Baja, Katona J. u. 3. Tel.:79/324-644
            Iskolanõvérek Szakközépiskolája és Kollégiuma
                  6100. Kiskunfélegyháza, Petõfi u. 2.
Tel.:76/461-901
            Iskolanõvérek Gimnáziuma 
                  6300. Kalocsa, Asztrik tér 5. Tel.:78/462-380
            Piarista gimnázium és Diákotthon
                  6000. Kecskemét, Jókai tér 5. Tel.:76/325-219
     Szociális Intézmények:
     Papi Nyugdíjotthon
                  6300. Kalocsa Szentháromság tér 1.
Tel.:78/462-166
            Pax Szeretetotthon
                  6067. Tiszaalpár II. Istvánújfalu 87.
Tel.:76/424-063
 
Ha kérdése van, küldje el E-mail-ben, válaszolunk rá!
LEGFRISSEBB
VISSZA E LAP TETEJÉRE
MEGFONTOLNI VALÓ
VISSZA  A  NYITÓLAPRA